نقش و جایگاه احزاب عربی در نظام سیاسی اسرائیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jpq.2023.341422.1007950

چکیده

موضوع مشارکت سیاسی گروه‌ها، احزاب و اقلیت‌ها از مهم‌ترین حوزه‌های زندگی سیاسی در دوران معاصر است. از شاخص‌های مردم‌سالاری، میزان بهره‌وری اقلیت‌ها از فضای سیاسی و چگونگی مشارکت در تصمیم‌سازی و گردش نخبگان است. با توجه به میزان اهتمام نظام سیاسی حاکم به رعایت حقوق اقلیت‌ها، می‌توان به میزان برخورداری نظام سیاسی از مردم‌سالاری پی ‌برد. مشارکت احزاب عربی و فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی از چالش‌های اساسی است که اسرائیل با آن روبه‌روست؛ و از سویی تمایلی به مشارکت عملی و جدی فلسطینی‌های 48 ساکن اراضی در انتخابات نشان نمی‌دهد؛ و از سوی دیگر چاره‌‌ای جز تحمل این دامنه گسترده و پذیرش آنان در بخشی از نظام سیاسی خویش ندارد. ‌پرسش پژوهشی اصلی آن است که با وجود همراهی همه‌جانبه فلسطینی‌ها در انتخابات‌مختلف و حضور در کنست، چرا اجازه ورود به ارکان قدرت و مشارکت سیاسی واقعی به آنان داده نمی‌شود. در فرضیه استدلال می‌شود که سقف محدود مشخص‌شده برای مشارکت غیر یهودیان در ساختار سیاسی و مشارکت عمومی در اسرائیل سبب شده است که حتی اگر احزاب عربی فلسطینی رأی  گسترده و زیادی را به خود اختصاص دهند، از مزایای قانونی آن که مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سیاسی است، بهره‌مند نخواهند شد. با رویکردی تحلیلی-تبینی، و با استفاده از روش تحلیل مفهومی داده‌های کمی و کیفی در مورد عوامل تأثیرگذار دربرگیرنده موانع حقوقی- قانونی، روند مشارکت احزاب عربی با گرایش‌های متفاوت (مسیحی، لائیک، اهل سنت، سوسیالیست و کمونیست) در ادوار مختلف کنست، میزان مشارکت فلسطینی‌ها در انتخابات انجام شده در دوره زمانی 2019-1949، گرد‌آوری و تحلیل شدند تا نقش فلسطینی‌ها در ساختار سیاسی اسرائیل ارزیابی شود. یافته‌های پژوهش تأیید ‌می‌کنند که ائتلاف احزاب عربی با یکدیگر و نیز ائتلاف با احزاب برتر یهودی تسهیل‌کننده ورود آنان به کابینه و مشارکت در امور اجرایی سیاسی سطح بالا نبوده است. پس از تصویب قانون دولت یهودی، دولت اسرائیل نشان داد که در عمل هیچ التزامی حتی به همان مشارکت سطح کم فلسطینی‌ها ندارد. بررسی مشارکت احزاب عربی در کنست و خروجی آن طی پنج دهه اخیر نمایانگر سقف مشارکت رو ‌به‌ کاهش با گرایش بیشتر به احزاب فلسطینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Status of Arab Parties in the Political Structure of Israel

نویسنده [English]

 • Javad Rekabi Sharbaf
Assistant Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Political participation of groups, parties, and minorities is a major topic of modern politics. Democracy is defined and measured by the use of a score of indicators, including the removal of all legal obstacles for the full representation of all citizens, the fair and equitable access of minorities to political decision-making mechanisms and processes, and governing elite rotation irrespective of ethnic-religious identities. Based on the indices of democracy, the more a political regime and the ruling majority observe the minorities' rights, the higher the rank of the political system would be. Participation of the Arab and Palestinian parties in the occupied territories is a major challenge for Israel. On the one hand, Israel has evaded facilitating real and practical participation of the 48 Arabs and, on the other, it has no option other than tolerating the growing significance of the population of the Arab Israelis in its political system. After the ratification of the Jewish Nationality Bill, Israel has shown very little commitment to Palestinians' minimal participation already in place. The electoral system that informally enforces Knesset membership, compliance with the ruling system, and agreement with the central government literally means the exclusion of the Palestinians from various forms of political participation. Absurdly, the Arab parties' internal coalitions with themselves and with the ruling parties have not been facilitating their reasonable inclusion in political decision-making at the national level.
In the present paper, the Arab parties' Knesset participation and outcomes during the past five decades were examined, and Palestinians' political representation in Israeli Parliament were compared and contrasted to that of Israeli and Jewish parties. The main research questions are as follows:         1. What are main Arab political parties in Israel? 2. Why are they not allowed to really influence Israeli politics despite the all-round participation of Palestinians in various elections, and the presence of some Arab representatives in the Knesset? In the hypothesis, it is stated that the disproportional ceiling specified for the participation of non-Jews in the political process in Israel has affected the extent and quality of the influence of the Palestinian Arab parties even if they would gain a large percentage of the popular votes. Using an analytical-explanatory approach, we collect and analyze quantitative and qualitative data on a number of important independent variables including legal obstacles to political participation of Arab parties with different political-religious ideology (e.g., Christian, Sunni, secular, socialist and communist), the level of participation of Palestinians in the Knesset elections held during 1949-2019 time period. The findings confirm that the coalition of Arab parties with each other or with the top Jewish parties had not facilitated their entry into the cabinet or the high-level political executive positions in the government. Following the passage of the Jewish State Law, the Israeli government has demonstrated that it has virtually no commitment to guarantee even the low level of Palestinian participation. The analysis of the participation of Arab parties in the Knesset and its consequences during the last five decades shows a declining influence of these parties as a result of a greater tendency of Israeli government to keep the power of the Palestinian parties in check.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arab Parties
 • Election
 • Jewish Government
 • Knesset
 • Palestinians 48
 • Party System
 1. الف) فارسی

  1. عبدالعالی، عبدالقادر. (1391) رژیم اسرائیل و گسست های سیاسی - اجتماعی آن، ترجمه محمد خواجوئی. تهران: ابرار معاصر.

  ب) انگلیسی 

  1. Aboultaif, Eduardo Wassim (2015) "Druze Politics in Israel: Challenging the Myth of “Druze-Zionist Covenant,”‏Journal of Muslim Minority Affairs 35, 4: 533-555, <DOI:1080/13602004.2015.1039810>.
  2. Amnesty International. (2022) Israel’s Apartheid Against Palestinians. London: Amnesty International.
  3. Amr, Ziad Abu. (1998, September-October) Notes on Palestinian Political Leadership. Middle East Report Available at: https://merip.org/1988/ 09/notes-on-palestinian-political-leadership (Accessed 23 June 2022).
  4. Averbukh, Lidia. (2021) “Towards Jewish-Arab Normalization in Israel: Israeli Arabs want a more Pragmatic Politics While Jewish Parties Court the Arab Vote, Jan Cleave. SWP Comment. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik (German Institute for International and Security Affairs). Available at: https://www.swp-berlin.org/10.18449/2021C18 (Accessed 23 June 2022).
  5. Bar-Siman-Tov, Yaacov. (2010) “Barriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflict,” Jerusalem Institute for Israel Studies 406 (org.il). Available at: https://jerusaleminstitute.org.il/en/publications/barriers-to-peace-in-the-israeli-palestinian-conflict (Accessed 23 June 2022).
  6. “Ben Gurion Should Have Thrown out Palestinians Israeli MK,” (2021, October 14) Al Araby (english.alaraby.co.uk) Available at: https://english.alaraby.co.uk/ news/ben-gurion-shouldve-thrown-out-palestinians-israeli-mk (Accessed 4 August 2022).
  7. Bligh, Alexander. (2005) “Israeli Arab Members of the 15th Knesset,” in Alexander Bligh, ed. The Israeli Palestinians: An Arab Minority in the Jewish State, pp. 2-14. London, UK: Frank Cass.
  8. Boxerman, Aaron. (2021, June 3) “History Made as Arab Israeli Ra’am Party Joins Bennett-Lapid Coalition,” Time of Israel. Available at: https://www.timesofisrael.com/arab-israeli-raam-party-makes-history-by-joining-bennett-lapid-coalition (Accessed 12 March 2022).
  9. Findell-Aghnatios, Andrew; and Tala Majzoub. (2022, February 3) “From Inside and Outside: Palestinian Youth Reshaping Old Electoral Systems,” Commentary, Arab Reform Initiative. Available at: https://www.arab-reform.net/publication/from-inside-and-outside-palestinian-youth-reshaping-old-electoral-systems (Accessed 28 June 2022).
  10. Frisch, Hillel. (2011) Israel’s Security and Its Arab Citizens. Cambridge, UK: Cambridge University Press, <DOI:10.1017/CBO9780511820649>.
  11. Ghanem, As’ (2016) “Israel's Second-Class Citizens: Arabs in Israel and the Struggle for Equal Rights,” Foreign Affairs 95, 4: 37-42. Available at: http://www.jstor.org/stable/43946930 (Accessed 14 March 2022).
  12. Goren, Tamir. (2006) “Cooperation is the Guiding Principle": Jews and Arabs in the Haifa Municipality during the British Mandate,” Israel Studies 11, 2: 108-141, <DOI:1353/is.2006.0027>.
  13. Halabi, Yakub. (2014) “Democracy, Clan Politics and Weak Governance: The Case of the Arab Municipalities in Israel,” Israel Studies 19, 1: 98-125. Available at: https://muse.jhu.edu/pub/3/article/530445 (Accessed 14 March 2022).
  14. Hamdy, Iman A. (2008, December) “The Druze in Israel: a Less Persecuted Minority?” Contemporary Arab Affairs 1, 3: 407-416. <DOI:10.1080/ 17550910802164309>.
  15. Hesketh, Katie, et al. (2011, March) “The Inequality Report: The Palestinian Arab Minority in Israel. Haifa,” The Arab World Geographer13, 3-4: 234-284, <DOI:10.5555/arwg.13.3-4.f65uw818781k8101>.
  16. Hitman, Gadi. (2013) “Israel's Arab Leadership in the Decade Attending the October 2000 Events,” Israel Affairs 19, 2: 121-138, .
  17. Holmes, Oliver. (2021, June 3) “Netanyahu Attacks ‘Dangerous’ Coalition Seeking to Topple Him,” Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/ world/2021/jun/03/israel-fragile-anti-netanyahu-coalition-race-sworn-in (Accessed 14 March 2022).
  18. Jabareen, Hassan, et al. (2019, December 18) “The Jewish Nation-State Law: Antecedents and Constitutional Implications,” in Hassan Jabareen, et al., eds. Israel’s Nation-State Law: Institutionalizing Discrimination. Beirut: Institute for Palestine Studies. Available at: https://www.palestine-studies.org/en/node/ 1650166 (Accessed 14 March 2022).
  19. Jamal, Amal. (2006). “Political and Ideological Factors of Conflict in Palestinian Society,” in Hans-Jorg, et al., eds. Conflict and Conflict Resolution in Middle Eastern Societies: Between Tradition and Modernity. Berlin: Duncker Hunblot, 229-256. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/Political-and-Ideological-Factors-of-Conflict-in-Jamal-Jamal/6984f2a3716660c12b1579e8875d5a4682249fef (Accessed 4 August 2022).
  20. Jiryis, Sabri. (1971) “Recent Knesset Legislation and the Arabs in Israel,” Journal of Palestine Studies 1, 1: 53-67, <DOI:2307/2536000>.
  21. Karsh, Efraim. (2021) “The Radicalization of the Israeli Arabs,” Mideast Security and Policy Studies Tel Aviv: the Begin-Sadat Center for Strategic Studies. Available at: https://besacenter.org/wp-content/uploads/2021/08/ 196web.pdf (Accessed 14 March 2022).
  22. Kimmerling, Baruch. (2008) Clash of Identities: Explorations in Israeli and Palestinian Societies. New York: Columbia University Press. Available at: https://ciaotest.cc.columbia.edu/book/cup/0001178/0001178.pdf (Accessed 14 March 2022).
  23. Kimmerling, Baruch; and Joel S. Migdal. (2003) The Palestinian People. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  24. Molavi, Shourideh. C. (2013) Stateless Citizenship: The Palestinian-Arab Citizens of Israel. Lieden: Brill.
  25. Moore, Dahlia; and Baruch Kimmerling. (1995) “Individual Strategies of Adopting Collective Identities: The Israeli Case,” International Sociology 10, 4: 387-407, <DOI:10.1177/026858095010004003>.
  26. Mossawa Center, the Advocacy Center for Arab Citizens in Israel. (2019) The Reign of the Right-Wing Israeli Government: Implications for Palestinian Arab Citizens. Haifa: Mossawa Center. Available at: https://www.mossawa.org/eng/ ?mod=articles&ID=796 (Accessed 2 October 2022).
  27. Peled, Yaov. (1992) “Ethnic Democracy and the Legal Construction of Citizenship: Arab Citizens of the Jewish State,” American Political Science Review 86, 2: 432-443, <DOI:2307/1964231>.
  28. Queigly, John. (1990) Palestine and Israel: A Challenge to Justice. Durham, NC: Duke University Press.
  29. Rabinovich, Itamar. (2004) Waging Peace: Israel and the Arabs, 1948-2003. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  30. Rudnitzky, Arik; and Itamar Radai. (2017) Citizen Identity and Political Participation: Measuring the Attitudes of the Arab Citizens in Israel. Tel Aviv: The Konrad Adenauer Program for Jewish-Arab Cooperation. Available at: https://dayan.org/content/citizenship-identity-and-political-participation-measuring-attitudes-arab-citizens-israel (Accessed 29 August 2022).
  31. Mendel, Yonatan; and Ronald Ranta. (2016) From the Arab Other to the Israeli Self: Palestinian Culture in the Making of Israeli National Identity. London: Routledge.
  32. Al Mezan Center for Human Rights. (2021) The Gaza Bantustan—Israeli Apartheid in the Gaza Strip. Gaza: Al Mezan Center for Human Rights. Available at: https://mezan.org/en/uploads/files/16381763051929.pdf (Accessed 15 March 2022).
  33. Robinson, Glenn E. (2008, September) “Palestinian Tribes, Clans, and Notable Families,” Strategic Insights 7, 4: 1-16. Monterey, CA: Center for Contemporary Conflict. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/36704726.pdf (Accessed 12 March 2022).
  34. Shafi, Salah Abdel. (2010, March 10) “Diversity in Unity? Fragmentation of the Palestinian People and the Fight for Unity,” A Paper Presented at a Conference on the Transformation of Palestine: Palestine and the Palestinians 60 Years after the ‘Nakba, Organized by Heinrich Böll Stiftung (The Green Political Foundation), in Berlin, Germany. Available at: https://www.boell.de/sites/default/files/assets/boell.de/images/download_de/worldwide/2010-03-12_Dossier_Palaestine_Conference_Paper_diversity_in _unity_ Abdel_Shafi_08032010.pdf (Accessed 15 March 2022).
  35. Smooha, Sammy. (1997) “Ethnic Democracy: Israel as an Archetype,” Israel Studies 2, 2: 198-241. Available at: http://www.jstor.org/stable/30246820 (Accessed 2 October 2022).
  36. Smooha, Sammy. (2010) Arab-Jewish Relations in Israel: Alienation and Rapprochement. Washington, DC: United States Institute of Peace. Available at: https://www.usip.org/sites/default/files/resources/PW67_Arab-Jewish_Relations_in_Israel.pdf (Accessed 14 March 2022).
  37. Sneineh, Mustafa Abu. (2021, July 9) “Israel: Palestinian Citizens Denounce Jewish Nation State Law,” Middle East Eye. Available at: https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-denounce-jewish-nation-state-law-approval (Accessed 2 October 2022).
  38. The Country of Origin Information Centre. (2008, July 28) “Clan Conflicts in the Palestinian Territory,” Landinfo Report, 1-19. Available at: https://www.landinfo.no/asset/753/1/753_1.pdf (Accessed 12 March 2022).
  39. Valensi, Carmit. (2016) “The Evolution of the Palestinian Resistance,” in Beatrice Heuser and Eitan Shamir, eds. Insurgencies and Counterinsurgencies: National Styles and Strategic Cultures. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 226-245, <DOI:1017/9781316471364.011>.
  40. Weinstock, Nathan. (1973) “The Impact of Zionist Colonization on Palestinian Arab Society before 1948,” Journal of Palestine Studies 2, 2: 49-63, 2307/2535480>.
  41. Wermenobl, (2019, September 16) “The Ongoing Divide: Palestinian Participation in Israeli Election,” Middle East Institute (MEI) Policy Paper 2019-17. Available at: https://www.mei.edu/publications/ongoing-divide-palestinian-participation-israeli-elections (Accessed 2 October 2022).