تحول در اولویت های راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ‏ایران: از راهبرد «نه شرقی، نه غربی» تا «نگاه به شرق»‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ‏

10.22059/jpq.2023.93704

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی درک تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی ایران از روابط بین‌الملل متحول شد و نفی سلطه بیگانگان به مؤلفه اصلی در تدوین سیاست خارجی تبدیل شد. نوع نگاه حکومت به نظام بین‌الملل در اصل محوریِ «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» تجلی یافت. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از دیدگاه و چارچوب نظری نوواقع‌گرایان به‌دنبال یافتن پاسخ دو پرسش پژوهشی زیر است: 1. چه عواملی به دگرگونی نگرش جمهوری اسلامی از اصل «نه شرقی، نه غربی»، به راهبرد «نگاه به شرق» منجر شدند؟ 2. چگونه این عوامل بر دگرگونی راهبردی در سیاست خارجی ایران تأثیرگذار بودند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می‌شود که شرایط خودیاری نوینی که با دگرگونی ساختار نظام بین‌الملل پس از فروپاشی شوروی پدید آمد، سبب شد تا ایران در راهبرد سیاست خـارجـی رفته‌رفته بازنگری کند، و به‌جای سیاست نفی رابطه با قدرت‌های جهانی مبتنی بر اصل «نه شرقی، نه غربی»، به راهبرد «ائتلاف یا اتحاد با شرق» روی آورد. با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحلیل رویدادها و شواهد تاریخی پساانقلاب که در آثار تحلیلگران مسائل سیاست خارجی ایران و نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل تبیین شده‌اند، تأثیر تحولات ساختاری در نظام بین‌الملل بر میزان پایبندی ایران به اصل «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی در مقاطع تاریخی مختلف بررسی خواهند شد؛ به‌ویژه بر سه سیاست (انقلابی‌گری متعادل، امت‌گرایی حمایت از مسلمانان و جنبش‌های رهایی‌بخش، عمل‌گرایی و «نگاه به شرق» با پایان نظام جهانی دوقطبی) تأکید خواهد شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دیپلماسی و سیاست خارجی باید از مزایای نسبی تمام کشورها و قدرت‌های جهانی بهره برد، همچنان‌که در اقتصاد جهانی نیز بر این اصل تأکید می‌شود. بی‌شک هر تحولی در سیاست شرقی ایران مستلزم برقراری روابط متعادل با غرب است، وگرنه این تهدید امنیتی وجود دارد که ایجاد وابستگی یکسویه به شرکای شرقی به انتخاب‌های محدود در روابط خارجی ایران منتهی شود. ازاین‌رو ایران باید با همه دولت‌های شرقی و غربی بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک همکاری کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transition in Strategic Priorities of the Islamic ‎Republic Foreign Policy: From “Neither East, ‎Nor West” to “Look to the East”‎

نویسنده [English]

 • Farshad Roomi
Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Economics ‎and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran. ‎
چکیده [English]

The geographical, cultural, and economic position of contemporary Iran has invariably induced the ruling elites to adopt the logic of balance in the international politics to preserve national independence and interests against external powers. This is a logic that enables the containment of one aggressive and expansionist state through the expansion of cooperation with its rival or adversarial states— relying on the protagonists (the relatively good guys) to deter the antagonists (the bad guys). The conduct and direction of foreign relations of Iran have changed substantially since the overthrow of the pro-western monarchy. With the victory of the 1979 Islamic Revolution, the perception of Iran's foreign policy makers of the nature of the international system changed, and attentively opposing foreign domination became the main component of foreign policy formulation. A clear transition in Iran’s foreign policy orientations is evident in its relations with the great powers. The Pahlavi regime’s policy of looking to the West, the post-revolution policies of rejecting both the West and the East, and the consideration of looking to the East policy by the current foreign policy makers in Iran could be explained by this logic. The policy of “neither East, nor West, but the Islamic Republic” was introduced during the anti-Pahlavi protests and was founded on the revolutionary ideal of “Independence, Liberty, the Islamic Republic” in 1979. The slogan of “neither East, nor West- but the Islamic Republic” (nah sharqi, nah gharbi amā Jomhouri-e eslāmī-ʼi) was recognized as a key principle to guide foreign policy goals and behaviors in Article 152 of the Constitution of the Islamic republic of Iran (IRI).
Historically, the mantra of “neither East, nor West” has been activated whenever bipolarity gains momentum in the international system, and small and medium powers had no choice for the preservation of their national interest than joining either one of the two superpowers of the East or West. The “neither East, nor West” policy rejected the alliance with the superpowers and called for neutrality since it was argued that both superpowers had been in favor of maximizing their own powers at the expense of the rest of global community. The history has shown that their first priorities had been their national interest. As a result, the two power blocs have been conceived to be similar and on the same side of one global arrogance which repeatedly ignored the rights of the oppressed. With such a pessimistic view, the Islamic Republic of Iran rejected dependence on either of the world powers and opted for self-reliance in foreign relations. With the end of the Cold War, the fall of the Soviet Union, and the hope for multipolarity in international system, this foreign policy outlook of the Islamic Republic was somehow moderated. The IRI actively entered the global political equations as a regional power.
Using the theoretical framework of neorealism, the author attempts to find answers to the following two research questions: 1. To what extent have the main principles that guided Iran's foreign policy changed? 2. What domestic and external factors led to the change in Iran’s foreign policy from the “Neither East nor West” to the “Look to the East” policy? In the research hypothesis, it is argued that the new international security environment that emerged with the transformation of the nature of the international system after the fall of the USSR and the end of the Cold War as well as the anti-Iran US-imposed sanctions forced Iranian leaders to  gradually revise the foreign policy of “Neither West, Nor East” calling for rejecting dependence on the great powers to the “Look to the East” policy.
To find answers to the research questions, the author draws on policy statements made by Iranian government officials, formal document analysis, and the evidence provided in the works of analysts and theorists who have tried to explain Iran’s post-revolution foreign policy. To elaborate on the core factors which influence the making of foreign policy of Iran, he emphasizes the escalation of US-Iran tensions, Iranian leaders’ determination to challenge the US hegemony and unilateralism, and the deterioration of East-West relations that increased the chances of forming a united front against the Western domination with help of the great Eastern powers.  Iran’s foreign policies at different post-revolution time-periods—particularly the three policies of moderate revolutionism, 'uma’garai of supporting Muslims and liberation movements, and finally pragmatism— are analyzed. In conclusion, it is argued that the success of Iran’s foreign policy requires a proper degree of accommodation and normalization of relations with the West based on mutual respect, shared interests, and multilateralism to avoid disproportionate, one-sided dependence on the East, which would lead to perilous limitation on Iran’s choices in foreign policy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Balanced Foreign Policy
 • Dependency
 • the Eastern Powers
 • Islamic Republic ‎of Iran
 • National Interests
 1. الف) فارسی

  1. ارغوانی پیرسلامی، فریبرز. (1394، زمستان) «روابط ایران و چین در دوره احمدی‌نژاد: سیاست نگاه به شرق و تأثیرات ساختاری،» فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 8، 32: 41-9. در: https://jpq.ut.ac.ir/article_88358_0a9618c55468fdec36e6043b1e8ca619.pdf (14 خرداد 1401).
  2. احتشامی، انوشیروان. (1378) سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین‌چی. تهران: مرکز انقلاب اسلامی.
  3. اختیاری، رضا؛ محبوبه صالحی. (1397، تابستان) «پیامدهای سیاسی- اقتصادی توسعه روابط ایران و چین در چارچوب نگاه به شرق،» مطالعات سیاسی، 10، 40: 102-63. در:

      https://jourm.azadshahr.iau.ir/article_663613_a612bc0003bfe4eafe96ff763f5bb065.pdf  

  1. آدمی، علی. (1389، بهار) «راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها،» فصلنامه مطالعات سیاسی، 2، 7: 126-97. در: http://ensani.ir/file/download/article/20120426161859-5099-44.pdf (23 اسفند 1400).
  2. برزگر، کیهان؛ علی آدمی. (1389، آذر) «تحلیلی راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر نگاه به شرق و سازمان همکاری شانگهای،» مطالعات سیاسی، 3، 9: 29-1. در: https://jourm.azadshahr.iau.ir/article_535373_6ad118286664e758e24448dfcf50188a.pdf
  3. بصیری، محمدعلی؛ مختار شیخ‌حسینی. (1391، تابستان) «بررسی انقلاب اسلامی ایران بر اساس رابطه ساختار کارگزار در تئوری‌های روابط بین‌الملل،» فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 9، 29: 188-161. در:  http://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-1331-fa.html(17 اسفند 1400).
  4. ثقفی‌عامری، ناصر؛ افسانه احدی. (1386) ایران و سیاست نگاه به شرق. تهران: مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک.
  5. حاجیلو، محمدحسین. (1396، بهار) «شکنندگی همکاری در فضای هژمونیک و نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،» رهیافت انقلاب اسلامی، 11، 38 :88-69. در: https://www.rahyaftjournal.ir/article_47839_f5cb3d90e79d1f6098463da98de2489d.pdf
  6. حاجی‌یوسفی، امیرمحمد. (1391) «چشم‌انداز سیاست خارجی ایران: تعامل یا تقابل؟» در، مجتبی مقصودی و غلامرضا حداد، ایران، سیاست و آینده‌شناسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  7. حاجی‌یوسفی، امیرمحمد. (1381، زمستان) «نظریه والتز و سیاست خارجی ایران: مطالعه مقایسه‌ای دوران جنگ سرد و پساجنگ سرد،» فصلنامه سیاست خارجی، 16، 4: 1030-1005. در: http://ensani.ir/file/download/article/20101206194804-453.pdf (15 خرداد 1401).
  8. دهقانی‌فیروزآبادی، سیدجلال. (1392) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات سمت، چ 5.
  9. دهقانی‌فیروزآبادی، سیدجلال. (1391، خرداد) «نوواقع‌گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،» فصلنامه سیاست خارجی، 23، 1: 54-31. در: http://fp.ipisjournals.ir/article_9333_2ab7796b8227facebfc0facec5c693eb.pdf (13 خرداد 1401).
  10. دهقانی‌فیروزآبادی، سیدجلال؛ منوچهر مرادی. (1394، فروردین) «امریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه،» فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، 21، 89: 91-65. در: http://ca.ipisjournals.ir/article_19758_642d43470c158376c751aa08653c38e0.pdf (2 تیر 1401).
  11. رمضانی، روح‌الله. (1395) چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر نی، چ 9.
  12. رومی، فرشاد. (1399الف) واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر نارون دانش.
  13. رومی، فرشاد. (1399ب) «بازشناسی جایگاه روسیه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،» فصلنامه سیاست، 50، 2: 610-589، DOI: 10.22059/jpq.2020.264709.1007300> <.
  14. سجادپور، محمدکاظم. (1383) سیاست خارجی ایران، چند گفتار در عرصه‌های نظری و عملی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چ 2.
  15. سلطانی‌نژاد، محمد. (1395، تیر) «روابط ایران و هند: تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام،» فصلنامه روابط خارجی، 8، 2: 141-115، 20.1001.1.20085419.1395.8.2.5.1>.
  16. شفیعی، نوذر؛ زهرا صادقی. (1389) «گزینه­های ایران در روابط خارجی بر اساس سیاست نگاه به شرق،» راهبرد یاس، 22: 337-309. در: https://ensani.ir/file/download/article/20120504170519-9018-26.pdf
  17. صیادی، هادی؛ اردشیر سنایی. (1396) «عوامل ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر تغییر نگاه سیاست خارجی ایران از غرب به شرق با تأکید بر روسیه بین سال‌های 2001-1991،» فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، 10، 39: 117-83. در:

  https://prb.ctb.iau.ir/article_535773_449c90c8ed187b5779c5eef7ac88dae1.pdf (2 تیر 1401).

  1. متقی، ابراهیم؛ جهانگیر کرمی. (1397، مرداد 2) «میزگرد نگاه به شرق،» خبرگزاری تسنیم. در: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/02/1783312/ (15 خرداد 1401).
  2. میرفخرایی، سیدحسن. (1393، بهار) «سیاست خارجی دولت موقت: از عدم‌تعهد تا اصل نه شرقی، نه غربی،» فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 3، 8: 81-61. در: https://qpss.atu.ac.ir/article_151_709557f0cf09d141e0ab2d3966582d05.pdf (15 اردیبهشت 1401).
  3. نوازنی، بهرام. (1384) «تبیینی بر نه شرقی، نه غربی،» مجله زمانه، 42-41: 70-65. در:

  https://ensani.ir/fa/article/11657/      

   ب) انگلیسی

  1. Ehteshami, Anoushiravan; and Gawdat Bahgat (2019) “Iran’s Asianisation Strategy,” in Annalisa Perteghella, ed. Iran Looking East. An Alternative to the EU. Milan: Ledizioni Ledi Publishing. Available at: https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ispi_iran_looking_web.pdf#page=11 (Accessed 12 August 2022).
  2. Ehteshami, Anoushiravan. (2022, February) “Asianisation of Asia: Chinese-Iranian Relations in Perspective,” Asian Affairs 53, 1: 8-27, <DOI: 10.1080/03068374.2022.2029037>.
  3. Fan, Hongda. (2022, February) “China–Iran Relations from the Perspective of Tehran’s Look East Approach,” Asian Affairs 53, 1: 51-67, <DOI: 10.1080/03068374.2022.2029053>.
  4. Forough, Mohammadbagher. (2020) “Iran and China: Ideational Nexus Across the Geography of the BRI,” in Azadeh Zamirirad, ed. Forced to Go East? Iran’s Foreign Policy Outlook and the Role of Russia, China, and India. Berlin: Stiftung Wissenschaft. Available at: https://www.swpberlin.org/publications/products/arbeitspapiere/Working_Paper_FG06_01-2020__Forced_to_Go_East_Zamirirad.pdf#page=38 (Accessed 6 September 2021).
  5. Heiran-Nia, Javad. (2022, May) “How Iran’s Interpretation of the World Order Affects its Foreign Policy,” Atlantic Council (atlanticcouncil.org). Available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/how-irans-interpretation-of-the-world-order-affects-its-foreign-policy (Accessed 30 July 2022).
  6. Hunter, Shirin T. (2010) Iran’s Foreign Policy in the Post–Soviet Era. Westport, CT and London, UK: Praeger.
  7. International Institute for Strategic Studies (IISS). (2018, November) “Iran’s Eastern Strategy,” Strategic Comments 8, 9: 9-24. Available at: https://www.iiss.org/publications/strategic-comments/2018/irans-eastern-strategy (Accessed 30 July 2022).
  8. Kumaraswamy, Peter R. (2020) “Indo-Iranian Relations and the Role of External Actors,” in Azadeh Zamirirad, ed. Forced to Go East? Iran’s Foreign Policy Outlook and the Role of Russia, China, and India. Berlin: Stiftung Wissenschaft. Available at: https://www.swpberlin.org/publications/products/arbeitspapiere/ Working_Paper_FG06_01-2020__Forced_to_Go_East_Zamirirad.pdf#page=38 (Accessed 7 September 2021).
  9. Saraswat, Deepika. (2018, October) “Iran's Look to the East Policy: Reconciling Foreign Policy Independence and Economic Integration,” Indian Council of World Affairs. Available at: https://www.icwa.in/show_ content.php?lang=1&level=3&ls_id=4823&lid=2826 (Accessed 7 April 2022).
  10. Therme, Clément. (2019, February) “Iran's "Neither East, Nor West" Slogan Today,” Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ispionline.it). Available at: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/irans-neither-east-nor-west-slogan-today-22234 (Accessed 7 July 2022).

  ج) روسی

  1. Кожанов, Николай. (2016, май) “Перспективы российско-иранского регионального сотрудничества,” Журнал "Россия в глобальной политике. май/июнь 16, 3: 62-79. Available at: https://globalaffairs.ru/articles/brak-po-raschetu/ (Accessed 9 July 2022).