دوره و شماره: دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 213-1