انتخابات و بسیج منابع: الگویی نظری در تبیین رقابت انتخاباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jpq.2023.305639.1007613

چکیده

هدف این پژوهش ارائه الگویی نظری برای تبیین چگونگی پیروزی یک یا چند نامزد یا حزب در انتخابات است. بر پایه یک الگوی نظری، بسیج منابع و رقابت انتخاباتی، عوامل و متغیرهایی در سطوح مختلف خرد و کلان تأثیرگذار بر پیروزی انتخاب‌شونده در فرایند انتخابات بررسی خواهد شد. منابع انتخابات دربرگیرنده منابع شناخت، منابع نیاز، منابع قدرت، نفوذ و اقناع، منابع اخلاقی، منابع تسهیل‌کننده و منابع پیش‌بینی‌نشده است. پرسش‌های اصلی و فرعی پژوهشی به‌ترتیب عبارت‌اند از: 1. چگونه در رقابت‌های انتخاباتی یک یا چند نامزد بر رقبای خود پیروز می‌شوند؟ 2. چه منابعی برای پیروزی در انتخابات لازم است؟ 3. این منابع از کجا و چگونه باید بسیج شوند؟ برای یافتن پاسخ‌های مناسب به این پرسش‌های پژوهشی، شواهد موجود و استدلال‌های ارائه‌شده پژوهشگران در متون فارسی و انگلیسی که به بررسی عوامل تأثیرگذار بر نتایج انتخابات برای نامزدها در انتخابات ریاست‌‌جمهوری و پارلمانی اختصاص داده ‌شده، با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحلیل مفهومی متنی تبیین و تفسیر خواهد شد. در چارچوب نظریه بسیج منابع، در پژوهش‌های پیشین استدلال شده که هرچه یک نامزد انتخاباتی و پشتیبانانش در متقاعدسازی بازیگران انتخابات در مراحل مختلف انتخابات (از احراز صلاحیت، رأی دادن، پشتیبانی و مخالفت نکردن از راه بسیج و تخصیص منابع انتخابات به بهترین شیوه از سوی آن نامزد یا حزب وی نسبت به رقبای دیگر) موفق‌تر باشند، احتمال پیروزی وی بیشتر خواهد بود. در فرضیه پژوهش بیان می‌شود که پیروزی نامزدها در انتخابات به میزان موفقیت آنها در متقاعدسازی بازیگران انتخابات و بخت و اقبال ناشی از همزمانی یا ناهمزمانی رویدادهای پیش‌بینی‌نشده در رقابت انتخاباتی بستگی دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متقاعدسازی حاصل وضعیتی از بسیج و تخصیص منابع و در برخی موارد همراهی بخت و اقبال ناشی از پیش آمدن یا پیش نیامدن رخدادهای پیش‌بینی‌نشده در انتخابات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elections and Resource Mobilization: A Theoretical Model for Explanation of Electoral Competitions

نویسنده [English]

 • Noorollah Gheisari
Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of this study is to present a theoretical model for explaining how one or more candidates or parties defeat their rivals and win in the national elections. Based on the framework of resource mobilization theory (RMT), different factors at different levels which determine the probability of the victory of a candidate in the presidential and parliamentary elections will be examined. The electoral resources—which are crucial to the success of candidates— include a collection of resource (e.g., explicit and hidden knowledge resources (KR), needs resources (NR), power resources (PR), influence and persuasion, moral resources (MR), facilitation resources (FR), and unforeseen resources (UR)). The relative importance and effectiveness of these six electoral resources are dissimilar. For instance, moral resources are the most sensitive and necessary requirements for entering an election race and remaining throughout the entire election cycle. Knowledge resources are second in importance, and their effectiveness primarily depend on a candidate's capabilities. The financial resources and social mobilization network are two of the facilitation resources which help to reduce a candidate's electoral expenses and/or increase his/her social and political capital. Among the unforeseen resources, the unfortunate events (e.g., wars, terror attacks, and economic crises) might provide opportunities for the conservative candidates, while the incidence of peace and favorable weather conditions often create opportunities for the reformist and change-seeking candidates.
The author attempts to find appropriate answers to the following primary and secondary research questions: 1. How do candidates win the elections against their competitors in electoral competitions? 2. What resources are needed to win the elections? 3. How should these resources be mobilized? In the hypothesis of the present study, it is claimed that the victory of a candidate in an election depends largely on a combination of factors, notably the resource mobilization, the degree of success in persuading the voters and other stakeholders in the elections to support their candidacy, and the amount of luck resulted from particular unforeseen events with positive consequences for the candidate, or negative consequences for the rival candidates. Within the theoretical framework of resource mobilization theory, the method of data collection and analysis is based on a careful review and qualitative content analysis of the available evidence and the arguments presented in earlier studies on the subject of presidential and parliamentary elections and voting behaviors. The findings of previous research have indicated that the probability of success of a candidate is higher than the other competitors, when a candidate or his/her political party use the best way to mobilize electoral resources to persuade the voters and other actors in different stages of the election process—ranging from registration, qualification, debates, nomination, voting, post-election acceptance—to support him/her instead of other candidates. The main conclusion of the research is that the availability of the electoral resources is important, but their timely mobilization and allocation in the optimal way by a candidate and his/her supporters are crucial in persuading the key actors (i.e., the electoral officials who must approve his/her credentials, the media and powerful political parties and factions who must nominate and publicize their support for him/her, and the voters who vote) to act in his/her favor. Persuasion is the result of prudent resource mobilization, and luck is increased by the occurrence of unanticipated events with repercussions for the outcome of the elections.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Election Process
 • Electoral Resources
 • Persuasion
 • Resource Mobilization
 • Voting Behaviors
 1. الف) فارسی

  1. قرآن کریم.
  2. ایوبی، حجت الله. (1377) «تحلیل رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان»، بخش دوم، اطلاعات سیاسی اقتصادی، 137-138: 111-100. در: https://ensani.ir/file/download/article/20101210141213-849.pdf
  3. شورای نگهبان. (1402) «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 01/05/ 1402،» در: در:  htts://www.shora-gc.ir/fa/news/5730
  4. شورای نگهبان. (1391، اسفند 17) «قانون انتخابات ریاست‌‌‌‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، 5/4/1364،» در: ir/fa/news/2952/https://www.shora
  5. قیصری، نوراله؛ و دیگران.(1395، تابستان) «انتخابات ریاست‌‌‌‌جمهوری در ایران؛ الگویی نظری برای تبیین پیروزی یک کاندیدا بر رقبا»، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، 6، 21: 72-41. در: https://doi.org/10.22054/qpss.2017.7686
  6. قیصری، نوراله؛ و دیگران. (1394، تابستان) «مدیریت انتخابات در ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 4، 13: 39-34. در: https://qpss.atu.ac.ir/article_1501.html
  7. کشاورز شکری، عباس؛ احسان فرهادی. (1390، زمستان) «بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران،» پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 1، 1: 107-79. در: https://rjir.basu.ac.ir/article_4.html
  8. دهخدا. (بی‌تا) لغت‌نامه دهخدا. در: https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/dictionary
  9. میرهاشمی، سید مرتضی، و دیگران. (1397، تابستان) «تحلیل مضمون‌های تعلیمی گلستان بر بنیاد نظریه کنش گفتار سرل»، پژوهش‌های ادبی، 15، 60: 176-141. در: https://lire.modares.ac.ir/article-41-29190-fa.pdf

  ب) انگلیسی         

  1. André, Audrey, et al. (2015) “Electoral Systems and Legislators’ Constituency Effort: The Mediating Effect of Electoral Vulnerability,” Comparative Political Studies 48, 4: 464-496, <DOI:10.1177/0010414014545512>.
  2. Austin, John L., et al. (1975) How to Do Things with Words. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2nd
  3. Bassi, Anna. (2013, May 22) “Weather, Mood, and Voting: An Experimental Analysis of the Effect of Weather Beyond Turnout,” SSRN: com, <DOI:10.2139/ssrn.2273189>.
  4. Berg, Axel van den; and Thomas Janoski. (2005) “Conflict Theories in Political Sociology,” in Thomas Janoski, et al., eds. The Handbook of Political Sociology; States, Civil Societies, and Globalization. New York and Cambridge: Cambridge University Press, 72-96.
  5. Besley, Timothy. (2005, Summer) “Political Selection,” Journal of Economic Perspective 19, 3: 43-60. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=895514 (Accessed 25 November ‌‌2022).
  6. Birch, Sarah. (2016, Autumn) "Our New Voters: Brexit, Political Mobilisation and the Emerging Electoral Cleavage," Juncture 23, 2: 107-110, <DOI:10.1111/newe.12003>. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/abs/10.1111/newe.12003 (Accessed 25 November ‌‌2022).
  7. Brams, Steven J. (2008) The Presidential Election Game. Wellesley, MA: A K Peters/CRS Press.
  8. Burns, Alexander. (2019, Nov 1) “Beto O’Rourke Drops Out of the Presidential Race,” The New York Times. Available at: https://www.nytimes.com/2019/ 11/01/us/politics/beto-orourke-drops-out.html (Accessed 25 November ‌‌2022).
  9. Cambridge Cognition. (2015, August 19) "What is Cognition?" cambridgecognition.com. Availableat:https://cambridgecognition.com/what-is-cognition (Accessed 11 April 2020).
  10. Caughell, Leslie. (2016) “When Playing the Woman Card is Playing Trump: Assessing the Efficacy of Framing Campaigns as Historic,” PS: Political Science & Politics49, 4:736-742, < DOI: 10.1017/S1049096516001438>.
  11. Colorado Resource Mobilization Working Group, for the Colorado Division of Fire Safety. (2010, April) State of Colorado Emergency Resource Mobilization Plan. Available at: https://www.codot.gov/business/emergency-flood-information/state-of-colo-emerg-res-mob-plan.pdf (Accessed 2 July 2022).
  12. Cress, Daniel M.; and David A. Snow. (2000) “The Outcomes of Homeless Mobilization: The Influence of Organization, Disruption, Political Mediation, and Framing,”American Journal of Sociology 105, 4: 1063-1104, <DOI:10.1086/210399>.
  13. Dowling, Donor M.; and Amber Wichowsky. (2015, January) “Attacks without Consequence? Candidates, Parties, Groups, and the Changing Face of Negative Advertising,” American Journal of Political Science 59, 1: 19-36, <DOI:1111/ajps.12094>.
  14. Fairclough, Isabela; and Norman Fairclough. (2012) Political Discourse Analysis. London and New York: Routldge.
  15. Fairclough, Norman. (1989) Language and Power. New York: Longman.
  16. Fisher, Eddie John; and Yorkys Santana Gonzalez. (2013) "The Art of Influencing and Persuasion: How Managers Can Put ‘Square Pegs’ into ‘Round Holes’," Journal of Management Research 5, 4: 1-19, <DOI:10.5296/jmr.v5i4.3971>. Available at: https://www.macrothink.org/ journal/index.php/jmr/article/view/3971/0 (Accessed 4 June 2022).
  17. Foa, Enda B.; and Uriel G. Foa. (2012) “Resource Theory of Social Exchange,” in Kjell Törnblom and Ali Kazemi, eds. Handbook of Social Resource Theory: Theoretical Extensions, Empirical Insights, and Social Applications. New York: Springer, 15-33.
  18. Frank, Robert H. (2020) Under the Influence Putting Peer Pressure to Work. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  19. Fredén, Annika, et al. (2020) “Betting on the Underdog: The Influence of Social Networks on Vote Choice,” Political Science Research and Methods 1–8, <DOI:10.1017/psrm.2020.21>.
  20. Garramone, Gina M. (1984) “Voter Responses to Negative Political Ads,” Journalism Quarterly 6, 2: 250-259, <DOI:1177/1077699084061002>.
  21. Herrera, Helios. (2016, July) “Turnout Across Democracies,” American Journal of Political Science 60, 3: 607-624, <DOI:10.1111/ajps.12215>.
  22. Herzenstein, Michal. (2010) “Persuation,” in Jagdish N. Sheth et al., eds. Wiley International Encyclopedia of Marketing. New York: John Wiley & Sons, <DOI:10.1002/9781444316568.wiem03011>.
  23. Hewitt, Vernon. (2008) Political Mobilisation and Democracy in India; States of Emergency. London and New York: Routldge.
  24. Holander, Christopher D., et al. (2012) “Transformation Networks: A Study of How Technological Complexity Impacts Economic Performance,” in Andrea Teglio, ed. (2012) Managing Market Complexity: The Approach of Artificial Economics. Berlin and New York: Springer.
  25. Ivarsflaten, Elisabeth. (2008, January) “What Unites Right-Wing Populists in Western Europe? Re-Examining Grievance Mobilization Models in Seven Successful Cases Western European Right-Wing Populists,” Comparative Political Studies 41, 1: 3-23, <DOI:1177/001041400629416>.
  26. Jenkins, J. Craig. (1983) “Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements,” Annual Review of Sociology 9: 527-553, <DOI:1146/annurev.so.09.080183.002523>.
  27. Jones, Jennifer J. (2016, September) “Talk “Like a Man”: The Linguistic Styles of Hillary Clinton, 1992–2013,” Perespective on Politics 14, 3: 625-642, <DOI:10.1017/S1537592716001092>.
  28. Kitchens, James T.; and Larry Powell. (2015) The Four Pillars of Politics: Why Some Candidates Don’t Win and Others Can't Lead. New York: Lexington Books.
  29. Lem, Steve B.; and Conor M. Dowling. (2006, September) “Picking Their Spots: Minor Party Candidates in Gubernatorial Elections,” Political Research Quarterly 59, 3: 471- 480, <DOI:1177/106591290605900314>.
  30. MacWilliams, Matthew C. (2016) “Who Decides When the Party Doesn’t? Authoritarian Voters and the Rise of Donald Trump,” PS: Political Science & Politics 49, 4: 716-721, .
  31. Marwell, Gerald; and Pamela Oliver (1993) The Critical Mass in Collective Action, A Micro Social Theory. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  32. McCarthy, John D.; and Mayer N. Zald. (1977) “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory,” The American Journal of Sociology 82, 6:1212-124. Available at: https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/ 226464 (Accessed 25 November ‌‌2022).
  33. McCarthy, John D.; and Mayer N. Zald. (2006) “Resource Mobilization Theory: Vigorous or Outmoded?” in Jonathan H. Turner, ed. Handbook of Sociological Theory. New York: Springer, 533-567.
  34. McDonald, Maura, et al. (2020) “Running as a Woman? Candidate Presentation in the 2018 Midterms,” Political Research Quarterly 73, 4: 967-987, <DOI:10.1177/1065912920915787>.
  35. McGhee, Eric. (2008) “The Role of Candidate Choice in the California Recall Election,” American Politics Research 37, 3: 465-485, <DOI:10.1177/1532673X08322816>.
  36. Mobus George E.; and Michael C. Kalton. (2015) Principels of Systems Science. New York: Springer.
  37. Musolff, Andrea. (2016) Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios. London: Bloomsbury.
  38. Oyibo, Kiemute; and Julita Vassileva. (2019, September) “The Relationship between Personality Traits and Susceptibility to Social Influence,” Computers in Human Behavior 98: 174-188, <DOI:10.1016/j.chb.2019.01.032>. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321930041X (Accessed 25 November ‌‌2022).
  39. Pontusson, Jonas; and David Rueda. (2010) “The Politics of Inequality: Voter Mobilization and Left Parties in Advanced Industrial States,” Comparative Political Studies 43, 6: 675-705, <DOI:10.1177/0010414009358672>.
  40. Rocklage, Matthew D., et al. (2018) “The Evaluative Lexicon 2.0: The Measurement of Emotionality, Extremity, and Valence in Language,” Behavior Research Methods 50: 1327-1344, <DOI:10.3758/s13428-017-0975-6>. Available at: https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-017-0975-6 (Accessed 25 November ‌‌2022).
  41. Russell, Bertrand. (2009) The Basic Writings. London: Routledge.
  42. Tilly, Charles. (1978) From Mobilization to Revolution. New York: Random House.
  43. Tindall, James A. (2006) Applying Network Theory to Develope a Didicated National Intelligence Network, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Security Studies (Homeland Security and Defense), Naval Postgraduate School, USA, Available at https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA457170.pdf (Accessed 25 November ‌‌2022).
  44. Vráblíková, Katerˆina. (2014) “How Context Matters? Mobilization, Political Opportunity Structures, and Nonelectoral Political Participation in Old and New Democracies,” Comparative Political Studies 47, 2: 203-229, 1177/ 0010414013488538>.
  45. Wall, Irwin. (2014) France Vote: The Election of Francouis Hollande. New York: Palgrave Macmillan.
  46. Warren, Elizabeth. (2019, February 25) “The Best President Money Can’t Buy,” Medium. Available at: https://medium.com/@teamwarren/the-best-president-money-cant-buy-1adfbe01a344 (Accessed 25 November ‌‌2022).
  47. Xu, Wen; Weili Wu. (2020) Optimal Social Influence. New York: Springer.