دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 424-215