امنیت عمومی مردم‌محور و حکمرانی امنیتی خوب: درس‌آموزی برای ارائه پیشنهادهای سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jpq.2024.370801.1008154

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش درک بهتر عوامل و شرایطی است که سیاست‌‌گذاران را در زمینه مبارزه با چالش‌های سنتی و نوین تأثیرگذار بر امنیت عمومی مردم-محور توانمند ‌می‌سازند یا محدود می‌کنند. از اولویت‌‌های اصلی سیاستگذاری ‌کمابیش همه دولت‌ها آمادگی برای دفاع در برابر ‌‌تهدیدهای نظامی سنتی بوده است، هرچند که باید بیش از هر چیزی برای رفع نیازهای رفاهی و امنیتی شهروندان بکوشند. آنها باید تعیین سیاست‌ها را با رویکردی انسان‌محور و آینده‌نگر بر پایه بهترین شواهد علمی موجود و واقعیت‌های فنی و کاربردی قرار دهند. پرسش‌‌های پژوهشی عبارت‌اند از: 1. چگونه‌ می‌توان در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بخش امنیتی، به تأمین امنیت عمومی مردم‌محور کمک کرد؟ 2. چرا همبستگی امنیت-توسعه-مردم‌سالاری باید در سیاستگذاری امنیتی مردم‌محور در نظر گرفته شوند؟ 3. برای رویارویی با چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی در محیط‌های امنیت ملی و بین‌المللی ناپایدار چه درس‌هایی‌ از الگوهای حکمرانی می‌توان آموخت؟ در فرضیه اصلی استدلال می‌شود که حکمرانی خوب بخش امنیتی (با ویژگی‌های مهم پرهیز از دولت‌محوری، مشارکت معنادار همه کنشگران دولتی و غیردولتی، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی شفاف، اثربخشی دادگرانه و فراگیر) به موفقیت بیشتر در سیاست‌های تأمین امنیت عمومی انسان‌محور می‌انجامد. از تحلیل مقایسه‌ای مطالعه‌های موردی در گزیده‌ای از پژوهش‌های پیشین، و داده‌های گردآوری‌شده بر پایه تازه‌ترین افکارسنجی‌ها و شاخص‌های ادراک شهروندان از حکمرانی و امنیت برای درس‌آموزی از تجربه کشورهایی که حکمرانی خوب امنیتی را برگزیده‌اند، استفاده می‌شود، و پیشنهاد‌‌های سیاستی مؤثری برای مبارزه با چالش‌های امنیت عمومی مردم-محور ارائه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The People-Centered Public Security and Good Security Governance: Lesson Learning for Policy Recommendations

نویسندگان [English]

 • Saideh Lotfian 1
 • Mohammad Baratian 2
1 Professor, Department of Political Science, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
2 A PhD Candidate in Public Policy, Department of Political Science, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Public policy-makers and public sector managers are often faced with high-stakes situations while they must ensure the well-being of their people, but they essentially base their decisions on national security from the perspective of regime’s stability, as well as on their own self-interested considerations. Policymaking to defend against traditional military threats has remained a top policy priority of most (if not) all governments which are giving priorities to huge budget allocation for military spending. While we know a lot about national security consequences of military threats, we know much less about the implications of the current and future non-military threats to human security. The twin purposes of this paper are, a) to identify and examine the factors that influence security policy-making aimed at combating traditional and emerging public security challenges and threats; and b) to examine the merits of different models of governance with an emphasis on security sector governance as an effective means of decision-making and implementing policies to address equitable redistribution of income and wealth, just social security policies, power sharing, and peaceful conflict resolution techniques. Thus, this study is designed to gain insight into the determining factors influencing public security in the changing world from the perspective of people-centric policy-making. Urgent issues of outmost importance for public security include public healthcare, mental health, emergency preparedness for natural disasters, environmental dimensions of human security, the consequences of militarization of law enforcement, cyber-crime prevention, public safety implications of technological advancement. Th emergence of new technologies might be detrimental to public security in two ways: First, the new communication and surveillance technologies might facilitate the actions of the governments that plan to restrict personal liberties and political freedoms of their citizens. Second, criminal and terrorist groups may exploit new technologies (e.g., artificial intelligence) to expand their activities which generate threats to public security.
The primary and secondary research questions are as follows: 1. How can the advancement of public security and human security be achieved within the theoretical framework of good security governance and the people-centered approach to sustainable development? 2. Why should the security-development-democracy nexus be considered in people-centered public security policymaking? 3. What lessons can be learned from different governance models to confront security challenges and threats in the unstable global security environment? In the research hypothesis, it is postulated that good security sector governance leads to greater success in the people-centered public security policymaking. In order to reduce the level of military and non-military threats to the security of its citizens, a forward-looking government will adopt good governance model of decision-making. With a qualitative and explanatory approach, the authors seek to answer these questions, test the hypothesis, and outline the findings by means of an in-depth analysis of the arguments and evidence presented by the scholars in the existing political science and governance studies, which could foster lesson-learning from past experience of the success and failure of security policymaking. The results suggest that the potential consequences of the poor quality of governance for people-centered public security are highly dependent on the economic and political attributes of development. On the one hand, socioeconomic vulnerability contributes to mistrust in government leaders, public institutions and their civil servants. On the other hand, most people value transparency, good performance management, and opportunities for public participation in politics and policymaking. Thus, the quality of governance influence people’s views of the legitimacy of political leaders, and might adversely affect their trust in government. Finally, the paper concludes with a summary of key policy recommendations for proactive people-centric policy-making and good security governance for confronting public security challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Security
 • Models of Governance
 • New Security Challenges
 • Good Security Sector Governance
 1. Aitalieva, Nurgul R.; and Andrew L. Morelock. (2019) “Citizens’ Perceptions of Government Policy Success: A Cross-National Study,” Journal of Public and Nonprofit Affairs 5, 2: 198-216, <DOI:10.20899/jpna.5.2.198%E2%80 %93216>.
 2. Ariely, Gal. (2013) “Public Administration and Citizen Satisfaction with Democracy: Cross-National Evidence,” International Review of Administrative Sciences 79, 4: 747-766, <DOI:10.1177/0020852313501432>.
 3. Asiimwe, Solomon Muchwa. (2023, May) “Rethinking the Security-Development Nexus in the Context of Human Security,” Social Science and Humanities Journal 7, 5: 3070-3087. Available at: http://www.sshjournal.com/php/sshj/ article/view/856 (Accessed 30 May 2023).
 4. “Brazil to Get New Public Security Ministry,” Deutsche Welle (com). (2018, February 18) https://www.dw.com/en/brazil-to-create-new-ministry-for-public-security/a-42634164 (Accessed 30 April 2023).
 5. Capano, Giliberto, et al. (2015) “Bringing Governments Back in: Governance and Governing in Comparative Policy Analysis,” Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 17, 4: 311-321, .
 6. de Carvalho, Vinicius Mariano; and Raphael C. Lima. (2023) “Shaping the Security-Development Nexus in Brazil: The Military as a Modernizing and Nation-building Actor?” Conflict, Security & Development 23, 2: 105-133, <DOI:10.1080/14678802.2023.2203094>.
 7. Cavalcanti, Pessoa Roxana; and Jeff Garmany. (2020) “The Politics of Crime and Militarized Policing in Brazil,” International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 9, 2: 102-118, <DOI:10.5204/ijcjsd.v9i2.1157>.
 8. Chappuis, Fairlie. (2023, July 10) “Hybrid Security: Challenges and Opportunities for Security Sector Reform, Insights from Burkina Faso, Colombia & DRC,” (dcaf.ch). Geneva: DCAF-Geneva Center for Security Sector Governance. Available at: https://www.dcaf.ch/hybrid-security-challenges-and-opportunities-security-sector-reform (Accessed 18 August 2023).
 9. Choi, SeoYoun. (2018) “Bureaucratic Characteristics and Citizen Trust in Civil Service in OECD Member Nations,” International Area Studies Review 21, 2: 114-133, <DOI:10.1177/2233865917753899>.
 10. Commission On Human Security. (2003) Human Security Now. New York: United Nations. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/503749/ files/Humansecuritynow.pdf (Accessed 9 October 2023).
 11. Compton, Mallory E.; and Paul ‘t Hart, eds. (2019, October 24) Great Policy Successes. Oxford, UK: Oxford University Press, Online ed, <DOI:10.1093/oso/9780198843719.001.0001>.
 12. Daly, Michael; and Lucia Macchia. (2023, April 4) “Global Trends in Emotional Distress,” Proceedings of the National Academy of Sciences 120, 14: e2216207120, <DOI:10.1073/pnas.2216207120>.
 13. Danish Ministry of Defense. (2022, November 11) “Danish Defense, Home Guard and Emergency Management,” (fmn.dk). Available at: https://www.fmn.dk/en/topics/national-tasks/forsvaret-hjemmevarnet-og-beredskabet (Accessed 3 May 2023).
 14. Flores-Macías, Gustavo A.; and Jessica Zarkin. (2021) “The Militarization of Law Enforcement: Evidence from Latin America,” Perspectives on Politics 19, 2: 519-538, <DOI:10.1017/S1537592719003906>.
 15. Flores-Macías, Gustavo A.; and Jessica Zarkin. (2023) “The Consequences of Militarized Policing for Human Rights: Evidence from Mexico,” Comparative Political Studies 0, 0: 1-32, .
 16. Foster, Chase; and Jeffry Frieden. (2017) “Crisis of Trust: Socio-Economic Determinants of Europeans’ Confidence in Government,” European Union Politics 18, 4: 511-535, .
 17. (2019) “Gallup’s Top World Findings for 2019,” (gallup.com). Available at: https://news.gallup.com/opinion/gallup/273089/gallup-top-world-findings-2019.aspx (Accessed 9 October 2023).
 18. (2023) “Global Law and Order, 2023,” (gallup.com). Available at: https://www.gallup.com/analytics/356963/gallup-global-law-and-order-report. aspx (Accessed 9 October 2023).
 19. Gardine, Gwendolyn. (2023) "The Economic Well-Being of Nations is Associated with Positive Daily Situational Experiences," Current Research in Ecological and Social Psychology 4, <DOI:10.1016/j.cresp.2023.100088>.
 20. Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). (2015) “Security Sector Governance- SSR Backgrounder,” (ch). Geneva: DCAF. Available at: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ DCAF_BG_1_Security_Sector_Governance_EN.pdf (Accessed 30 April 2023).
 21. Government of China. (2024, January 20) “The General Office of the State Council Issued the Notice of the ‘National Natural Disaster Relief Emergency Plan’, State Council Letter [2024] No. 11,” (cn). Available at: https://www.gov.cn/zhengce/content/202402/content_6930038.htm (Accessed 9 October 2023). [in Chinese]
 22. Government of Iceland. (2024) “Public Safety and Security,” (is) Available at: https://www.government.is/topics/public-safety-and-security (Accessed 5 May 2023).
 23. Icelandic Met Office (IMO). (2018, May) “Climate Report, the Third Report on Impacts of Climate Change in Iceland,” (vedur.is). Available at: https://en.vedur.is/climatology/iceland/climate-report (Accessed 5 May 2023).
 24. INTERPOL (International Criminal Police Organization). (2024a) “How Interpol Supports Brazil to Tackle International Crime,” (interpol.int). Available at: https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries/Americas/ BRAZIL (Accessed 5 May 2023).
 25. INTERPOL (International Criminal Police Organization). (2024b) “How Interpol Supports China to Tackle International Crime,” (interpol.int). Available at: https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries/Asia-South-Pacific/CHINA (Accessed 5 May 2023).
 26. INTERPOL (International Criminal Police Organization). (2024c) “How Interpol Supports Denmark to Tackle International Crime,” (interpol.int). Available at: https://www.interpol.int/ en/ Who-we-are/ Member- countries/    Europe/ DENMARK (Accessed 5 May 2023).
 27. Katzenstein, Peter J. (1996) “Conclusion: National Security in a Changing World,” in Perter J. Katzenstein, ed. The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press, 498-537.
 28. Kaufmann, Daniel; and Aart Kraay. (2023) "Worldwide Governance Indicators, 2023 Update," (org). Available at: https://www.worldbank.org/en/ publication/worldwide-governance-indicators (Accessed 7 October 2023).
 29. Lloyd’s Register Foundation and IEP. (2023) Safety Perceptions Index 2023: Foundation Understanding the Impact of Risk Around the World. Available at: https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2023/02/SPI-2023-2.pdf (Accessed 5 September 2023).
 30. Luetjens, Joannah, et al. (2019) “On Studying Policy Successes in Australia and New Zealand,” in Luetjens, Joannah, et al., eds. Successful Public Policy: Lessons from Australia and New Zealand. Acton: Australian National University Press, <DOI:10.22459/SPP.2019>.
 31. Mitchell, David. (2018) “Strategic Implementation: An Illustration of Theory/ Practice Disconnect in Public Administration,” Public Administration Quarterly 42, 1: 59-89, <DOI:10.1177/073491491804200103>.
 32. Morelock, Andrew L. (2021) “In Bureaucrats we Trust? Good Governance and Trust in Civil Servants,” Public Administration Quarterly 45, 3: 315-337, .
 33. Nolte, Isabella M.; and Jörg Lindenmeier. (2023, April 19) “Creeping Crises and Public Administration: A Time for Adaptive Governance Strategies and Cross-Sectoral Collaboration?” Public Management Review, .
 34. Nsoesie, Elaine Okanyene, et al. (2020) “Mapping Disparities in Homicide Trends Across Brazil: 2000–2014,” Injury Epidemiology 7, 47, .
 35. Oñate, Sergio Padilla; and Carlos A. Pérez Ricart. (2023) “The Militarization of Public Security in Mexico: A Subnational Analysis from a State (Local) Police Perspective,” Alternatives 0, 0, <DOI:10.1177/03043754231177349>.
 36. People’s Republic of China, The State Council. (2014, September 9) “The Ministry of Public Security,” (cn). Available at: https://english.www.gov.cn/ state_council/2014/09/09/content_2814749862841 54.htm (Accessed 3 May 2023).
 37. Ray, Julie. (2019, April 25) “Americans’ Stress, Worry and Anger Intensified in 2018,” (gallup.com). Available at: https://news.gallup.com/poll/249098/ americans-stress-worry-anger-intensified-2018.aspx (Accessed 9 March 2023).
 38. Sedra, Mark. (2022) A People-Centered Approach to Security: Seeking Conceptual Clarity to Guide Policy Development. New York: UNDP. Available at: https://www.undp.org/ publications/ people- centered- approach- security (Accessed 5 May 2023).
 39. S. Department of Homeland Security, Office of Intelligence and Analysis. (2024) Homeland Threat Assessment 2024. Washington, DC: Department of Homeland Security. Available at: https://www.dhs.gov/sites/default/files/2023-09/23_0913_ia_23- 333-ia_u_ homeland -threat- assessment- 2024_508C_V6_ 13Sep23.pdf (Accessed 26 September 2023).