رسانه و ساخت هویت ملی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

در نوشته ی حاضر ، این فرض مورد سنجش قرار می گیرد که اصولاً بروز و ظهور اولین اشکال رسانه ها ( کتاب و مطبوعات ادواری و یومیه ) از جمله مهم ترین عوامل بسط و نهادینه سازی هویت مدرن بوده است. با توجه به اشکال گوناگون رسانه ها، نگارنده موضوع مورد بررسی را به نقش و اهمیت تنها یکی از این رسانه ها یعنی مطبوعات محدود خواهد کرد.اما در این ارتباط بررسی چند مسأله اجتناب ناپذیر است: این که تشکیل اجتماعات ملی و احساس مشخصاً مدرن در چارچوب تعلق به یک ملت، رابطه ی مستقیمی با توسعه ی کلی آنها داشته است. بررسی مختصر شکل گیری مطبوعات و انواع آن، تعریف مفهوم هویت ملی و عناصر آن و تمهید استدلال هایی چند در برابر این فرض که چگونه گسترش مطبوعات به ایجاد جامعه ی مدرن مدد رسانده است، از جمله ی این مسایل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MEDIA & NATIONAL IDENTITY CONSTRUCT

نویسنده [English]

  • Mohammad Taghi Ghezelsofla
چکیده [English]

Media (including books, newspapers & Journals/Magazines) is one of the most important elements in construction & institutionalization of modern identity. This paper will survey the role and importance of newspapers/journals in the national identity construct. For explaining the relations between these two variables, the following issues will be considered:
• The construction of modern national communities & sympathy in the framework of loyalty to a “Nation” has a direct relation with their general development (which will be explained in the paper).
• A general review/history of newspapers/journals and their different categorizations
• Definition of national identity and its elements
• How the development & expansion of newspapers/journals have positively affected on the modern society construct?
To provide a theoretical framework for this survey, the paper has benefited from the ideas & theories of John Thompson, Jorgen Hubermas, Benedict Anderson, Harold Lasswel and Paul Lazarsfel

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Modernity
  • modern society
  • Newspapers/journals
  • Post-modernity