مدرنیته و اصالت‏گرایی فرهنگی در روسیه و ایران

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

مدرنیته پدیده‌ای است که در چهارچوب اصول روشنگری به صورت فرایندی درون جوش و متناسب با شرایط تاریخی و فرهنگی اروپای غربی شکل گرفت و به تدریج دامن? آن به سایر کشورها و نظام‌های فرهنگی رسوخ یافت. این مقاله به دنبال بررسی پیامدهای ورود مدرنیته به کشورهای غیر غربی در سطح روشنفکری است و در این راستا کشورهای روسیه و ایران به عنوان موارد مطالعاتی انتخاب شده‌اند. استدلال نویسنده این است که ورود مدرنیته به این کشورها موجب ایجاد بحران هویت در سطح روشنفکران شد و آنها در جستجوی راه‌حلی برای برون‌رفت از این بحران، با تأثیرپذیری از روشنفکران آلمانی مخالف جنبش روشنگری غربی، به اصالت‏گرایی فرهنگی روی آوردند. در انجام این مطالعه از الگوی جامعه‌شناسی تاریخی سود برده شده است که بهترین الگو برای انجام مطالعات فرهنگی و مقایسه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MODERNITY AND CULTURAL AUTHENTICISM: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN RUSSIA AND IRAN

نویسنده [English]

  • Ahmad Rashidi
چکیده [English]

Modernity is a reality that formed in framework of the enlightenment movement and histo-cultural context of west European countries as an internal process. Because of the disseminating nature of modernity, its waves spread across the non-western countries. This article focuses on the outcomes of imported Modernity in Intellectual level of the non-western countries. For analyzing this topic, Russia and Iran have been selected as case studies. In this framework, I argue the imported modernity, after an imitation and infatuation period, caused an Identity Crisis within intellectuals. Looking for a way to overcome the crisis, Russian and Iranian intellectuals, under the impact of the German anti-enlightenment thinkers, called to returne on authentic culture and so they denounced imitation of western models. In this research, historical sociology is used as methodological framework, since historical sociology is the best approach for doing a comparative study which stresses on cultural elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autocratic Modernization
  • Cultural Authenticism
  • Cultural Imitation
  • historical sociology
  • Identity Crisis
  • Intellectuals
  • Romanticism
  • Western Enlightenment