جهانی شدن، توسعه و مدیریت جدید حکومتی؛ (تجربه ی آمریکای لاتین)

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان

چکیده

جهانی شدن به عنوان مهم ترین دگرگونی عصر حاضر، ریشه در پیشرفت علم، فناوری و مبادله‌ی فزاینده‌ی اطلاعات دارد و در اغلب فعالیت‌ها و اندیشه‌های بشری، به ویژه مطالعات اجتماعی و سیاسی تحول ساز بوده است. در این میان، قدرت که در کانون علم سیاست قرار دارد، با رویکردی متفاوت مواجه می شود، به شکلی که می توان مفاهیم نشات گرفته از آن، من جمله توسعه ی سیاسی را باز تعریف و باز تبیین کرد. مدیریت جدید حکومتی، مطالعه ی عوامل موثر بر تصمیم گیری است و نه تنها اعضاء حکومت، بلکه همه ی کسانی را که بر مناسبات عناصر و عوامل قدرت موثرند؛ در سه مبحث ضرورت، تفاوت با حکومت و سازما ن دهی در بر می گیرد. مدیریت جدید حکومتی که تابع عوامل کنونی توسعه ی سیاسی است؛ فراتر از حاکمیت دولت ها، خصلتی جهانی می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GLOBALIZATION, DEVELOPMENT AND GOVERNANCE (LATIN AMERICA’S EXPERIENCE)

نویسنده [English]

  • Mohsen Abdollahi
چکیده [English]

Globalization, as the most important change at recent age, depends on developing of science, technology and information. It has several effects on aspects of human activities such as social and political studies and changing ideas. Moreover, power, the central concept in politics, has confronted different approaches. So, any subject, e.g. political development, needs re-definition and re-explanation. It includes three subjects: its necessity, the differences between government and governance, and organizing of governance. Governance evolves all factors which relates in political development in a global domain. As a result, people, political institutions, governments and non- governmental organizations participate in policy making process by considering national, local, International and global orientations. Accordingly, there are some non-reductionism theories for development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • Development
  • Globalization
  • Governance
  • Sustainable Development