بررسی و تحلیل ساختارمند روابط بریتانیا و اتحادیۀ اروپا از عضویت تا برگزیت (براساس رویکردهای بین‌حکومت‌گرایی و فراملی‌گرایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

رابطۀ بریتانیا و اتحادیۀ اروپا از ابتدای عضویت این کشور بسیار پیچیده و پرفرازونشیب بوده است. علاوه‌‌بر مؤلفه‌های تاریخی و غرور آنگلوساکسونی که موجب شد این کشور هیچ‌گاه خود را در حد اتحادیۀ اروپاپایین نکشد، نوع نگرش دولت‌های مختلف، رسانه‌ها و افکار عمومی بریتانیا نسبت به اتحادیۀ اروپا و حتی دانش و اطلاعات کم در زمینۀ سازوکارهای اتحادیۀ اروپا موجب ظهور برچسبی با عنوان «بی‌میل اروپایی» یا «شکاک اروپایی» شد. بریتانیا از همان اوایل دهۀ 1950 در راه پیوستن به جامعۀ زغال و فولاد بی‌میل بود و در ادامه نیز پس از پیوستن به این جامعه در سال 1973 این بی‌میلی را در ناسازگاری با سیاست‌های مشترک (همچون سیاست‌های مشترک کشاورزی،تجاری،شیلات، سیاست دفاعی- امنیتی و ...) و نپیوستن به مهم‌ترین نمادهای همگرایی این اتحادیه همچون منطقۀ یورو و شنگن نشان داد. این مقاله با بهره گرفتن از نظریات منطقه‌گرایی بین‌‌حکومت‌گرایی و فراملی‌گرایی این فرضیه را مطرح می‌کند که تمایلات بیشتر فراآتلانتیکی بریتانیا که در «روابط ویژه» با ایالات ‌متحده خود را نشان داده است و همچنین تمرکز بیش‌ازحد قدرت در نهادهای اتحادیه که به واگذاری هرچه بیشتر حاکمیت منجر می‌شد، از مهم‌ترین عوامل بی‌میلی و در نهایت رأی به خروج این کشور در همه‌پرسی 23 ژوئن 2016 بود. این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و از روش‌شناسی استنباطی به‌منظور نیل به اهداف تحقیق استفاده‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STRUCTURAL ANALYSIS AND SURVEY OF UK-EU RELATIONS FROM MEMBERSHIP TO REXIT (BASED ON THE APPROACHES INTERGOVERNMENTALISM AND TRANSNATIONALISM)

نویسندگان [English]

 • Ali Sabbaghian 1
 • Ebrahim Bagheri 2
1 Assistant Professor; Department of Regional Studies, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Ph.D. Student; Regional Studies, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Britain and EU relation was complex and full of up-and-downs from the scratch when they entered EU in 1955. In spite of historic factors and Anglo-Saxon pride that never let Britain to letdown themselves, different viewpoints of the UK governments, media and Public opinion that was generally based on incomplete knowledge and information on EU set-up had been the reasons that lead to the rise up of a mark called “ European reluctance” or “European skepticism”. Britain was reluctant from the first to be a member of European Coal and Steel Community so that in 1973 showed this reluctance in incompatibility with EU’s common policies (like Common Fisheries Policy, Common commercial policy, Common Agricultural Policy, Economic and monetary affairs, Foreign & Security Policy and …. ) and also with not accepting the EU’s most important integration symbols like euro zone and schengen agreement. This article, based on intergovernmentalism-supernationalism’s theories of regionalism, opens up the hypothesis that Britain’s transatlantic tendencies that showed itself in “special relations” with united states and in the other hand aggregation of more power in EU institutions that lead to the more sovereignty transference were the main reasons of reluctance that at the end voted “yes” to Brexit in 23 June 2016. This article is a descriptive-analytic article and used deductive methodology for reaching the article’s main goals

کلیدواژه‌ها [English]

 • European Union
 • European reluctance
 • Brexit
 • intergovernmentalism
 • supernationalism
 • Britain
 1. الف) فارسی

  1. آقامحمدی، ابراهیم (١٣٩٥)، «امکان‌سنجی به‌کارگیری نظریه‌های همگرایی در تحلیل بحران اروپا»، پژوهشنامۀ روابط بین‌الملل (علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)، دورۀ 9، ش 35، ص ٤٣-٩.
  2. اسکندریان، مهدی (١٣٨٢)، تاریخچۀ شکل‌گیری اتحادیۀ اروپایی، کتاب اروپا (ویژۀ اتحادیۀ اروپا)، تهران: مؤسسۀ ابرار معاصر تهران.
  3. خالوزاده، سعید (١٣٧٧)، نقش انگلیس در معادلات قدرت در اروپا، تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
  4. دولت‌یار، مصطفی؛ پارسایی، سید مهدی (١٣٩٠). «فراز و فرودهای رابطۀ انگلیس و اروپا (٢٠١١-١٩٤٥)»، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال بیست‌و‌پنجم، ش ٤.
  5. زنگنه، حمید (١٣٨٢)، چشم‌اندازی به جایگاه بریتانیا در دنیای معاصر، کتاب اروپا، تهران: مؤسسۀ ابرار معاصر تهران، چ اول.
  6. قادری، روح‌الله (١٣٨٧)، «تحول در نقش بازیگران دولتی و غیردولتی از منظر حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، سال یازدهم، بهار ١٣٨٧.
  7. قهرمان‌پور، رحمان (١٣٨٤)، روابط ویژۀ آمریکا- بریتانیا و تأثیر آن بر روابط بریتانیا- ایران، تهران: مؤسسۀ ابرار معاصر تهران.
  8. کاردان، عباس (١٣٨٦)، کتاب اروپا (ویژۀ مسائل انگلستان)، تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
  9. کریمی، سید وحید (١٣٨٤)، انگلیس و دوگل: سیاست دفاعی انگلیس در ناتو و تأثیر آن بر خروج فرانسه از ناتو ١٩٦٨-١٩٥٨، تهران: نشر تاریخ ایران.
  10. مشیرزاده، حمیرا؛ همویی، فاطمه (١٣٩١)، «گفتمان سیاست اروپایی بریتانیا تحلیلی استعاره‌ای»، فصلنامۀ تحقیقات سیاسی بین‌المللی، ش ١٢، پاییز ١٣٩١.
  11. نقدی‌نژاد، حسن (١٣٨٧)، «رویکرد بریتانیا به وحدت اروپا، سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیۀ اروپا»، ش ١٨، ص ٢١٠-١٨٤، قابل‌دسترس در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک http://www.csr.ir/departments
  12. نقیب‌زاده، احمد؛ همویی، فاطمه (١٣٩٢)، «انگلیس و اروپا، تحلیل گفتمان سیاست خارجی (مدل لاکلاو و موف)»، تهران: فصلنامۀ تحقیقات سیاسی بین‌الملل، ش چهاردهم، بهار ١٣٩٢، ص ٣٣-١.
  13. نقیب‌زاده، احمد (١٣٨٧)، «موضع انگلستان در قبال وحدت اروپا»، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال سیزدهم، ص ٩٢-٧٤.
  14. همویی، فاطمه (١٣٩٢)، انگلیس و اروپا: تحلیل گفتمان سیاست خارجی، تهران: خرسندی.

   

  ب) خارجی

   لطفا منابع یکدست شوند. در برخی منابع اسامی کامل ذکر شده و در برخی به اختصار. نام کتابها بولد شود. اسامی مقالات بولد شود و در گیومه قرار گیرد. برخی از منابع زیر که زرد شده ناقص است

  1. Arnorsson, A., & Zoega, G. (2016), On the causes of Brexit.
  2. Blair ,Tony (2017), Tony Blair's Brexit speech in full: 'They will say Leaving is inevitable. It isn't' in http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/17/will-say-leaving-inevitable-isnt-tony-blairs-brexit-speech-full/
  3. Byrd, Peter (1988), British Foreign Policy Under Thatcher, St Martin’s Press, New York.
  4. Cameron, David(2015), letter to Donald Tusk: "A NEW SETTLEMENT FOR THE UNITED KINGDOM IN A REFORMED EUROPEAN UNION" 10 November 2015.
  5. CEP BREXIT ANALYSIS NO. 2(2016), The consequences of Brexit for UK trade and living standards, center for economic.
  6. EBC, A. (2012), Fiscal Compact for a Stronger Economic and Monetary Union. Monthly Bulletin May, 2012.
  7. ECONOMIC AND MONETARY DEVELOPMENTS(2012), MAIN ELEMENTS OF THE FISCAL COMPACT
  8. Dhingra, S., Ottaviano, G. I., Sampson, T., & Reenen, J. V. (2016), The consequences of Brexit for UK trade and living standards.
  9. EU Enlargement: Research Focus Hypotheses and the State of Research”.
  10. Glencross, A. (2016), “Rousseau’s Revenge: The Political Philosophy of Brexit”. In Why the UK Voted for Brexit (pp. 61-72). Palgrave Macmillan UK.
  11. http://topforeignstocks.com/2016/07/02/four-models-for-britains-future-chart
  12. https://europa.eu/european-union/index_en
  13. https://www.ft.com/content/5ec21720-49c1-11e6-8d68-72e9211e86ab
  14. Jones, A. (2007), Britain and the European Union. Edinburgh University Press.
  15. Jones, J. B., & Keating, M. (1995), The European Union and the regions, Oxford University Press.
  16. Journal of European Public Policy,Vol. 9, No.4.
  17. Larsen, Henrik (1997), Foreign Policy and Discourse Analysis, London & New York: Routledge.
  18. Larsen, Henrik (1999), “British and Danish European Policies in the 1990s: A Discursive Approach”, European Journal of International Relations 5, 4: 451-483.
  19. Monthly Bulletin (2012), ECONOMIC AND MONETARY DEVELOPMENTS)Fiscal developments(
  20. Moravcsik, Andrew (May/June 2012), “European After the Crisis, How
  21. Oliver, Tim(2016), What impact would a Brexit have on the EU?, For further information ,about the Dahrendorf Forum, see www.dahrendorf-forum.eu
  22. Pisani-Ferry, J., Röttgen, N., Sapir, A., Tucker, P., & Wolff, G. B. (2016), Europe after Brexit: A proposal for a continental partnership. Bruegel External Publication, Brussels.
  23. Schimmelfennig, Frank & Sedelmeier, Ulrich (August 2002), “Theorizing
  24. Thatcher, Margaret(1988), Speech to the College of Europe ("The Bruges Speech"), 1988 Sep 20.
  25. to Sustain a Common Currency”. Foreign Affairs, Vol. 91, No. 3.
  26. Treaty of Lisbon (2007).
  27. www.epp-ed.eu/Members/en/default.asp