یهود و سنیمای کودک؛ ترویج ایده‌ها و افکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

    ترویج افکار، فرهنگ‌سازی و... مفاهیمی هستند که امروز نزد پژوهشگران حوزۀ مطالعات فرهنگی، به‌ویژه در دنیای رسانه‌ها از اهمیت زیادی برخوردارند. امروزه به‌واسطۀ پیشرفت‌های شگرف در زمینۀ فناوری‌های ارتباطی و اطلاعات و تأثیرات گستردۀ آن در انتقال و القای اندیشه‌ها و آرمان‌ها، آشنایی با رسانههای فرهنگ‌ساز، صاحبان و گردانندگان آنها و اندیشه‌ها و ایده‌هایی که آنها ترویج می‌کنند، اهمیت مضاعف یافته است. یکی از مؤثرترین ابزارهای فرهنگی که یهودیان در جهت ترویج اندیشه‌های خود و "مظلوم‌نمایی" نزد افکار عمومی جهان و به‌خصوص در آمریکا، استفاده می‌کنند، صنعت سینما است. در این پژوهش، با بررسی تحلیل محتوای اجمالی سه اثر برتر سینمای انیمیشن، پاندای کونگ‌فوکار 2، فرار مرغی و چگونه اژدهای خود را تربیت کنید 2، به‌عنوان نمونه و به روش نشانه‌شناسی، نشان خواهیم داد که یهودیان چگونه از این سه اثر برای مظلوم‌نمایی و ترویج آرمان‌ها و ایده‌های خود استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. استرم، کوین آلفرد (1385). «ارتباطات و رسانه‌ها: قدرت و مالکیت رسانه‌ها»، سیاحت غرب، سال چهارم، ش اول، ش مسلسل 37، ص 47-34.
 2. تاجیک، محمدرضا (1389). «نشانه‌شناسی، نظریه و روش، علوم سیاسی، سال پنجم، ش 4، ش مسلسل20، ص 39-7.
 3. دوست‌محمدی، احمد (1391). «نگاهی نو به داستان هولوکاست»، فصلنامۀ سیاست، دورۀ 42، ش 1، ص 203-183.
 4. شهبازی، عبدالله (1377). «صهیونیسم و جنبش روشنگری یهود»، روزنامۀ همشهری، شماره‌های 24 دی، 27 دی، 1 بهمن و 4 بهمن. 
 5. ------------ (1381). «اسطوره‌ها و بنیان‌های اندیشۀ سیاسی یهود»، پژوهه صهیونیت، کتاب دوم، تهران: مرکز مطالعات فلسطین، ص 496-433.
 6. صفورا، محمدعلی؛ افشار مهاجر کامران؛ و حسینی شکیب، فاطمه (1393). «بررسی ساختاری انیمیشن تلویزیونی و ارائۀ الگوی تحلیل متن»، نشریۀ هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی، دورۀ 19، ش 1، ص 82-71.
 7. فروتن، مهدی (1380). «نقد پنج فیلم مطرح: هوش مصنوعی، پرل هاربر، شرک و فیلمسازی مادی‌گرا و اندیشه‌های کوبریکی»، نقد سینما، ش 3، ش مسلسل 25، ص 47-42.
 8. فعالی، محمدتقی (1390). آفتاب و سایه‌ها: نگرشی بر جنبش‌های نوظهور معنویت‌گرا، تهران: عابد.
 9. فورد، هنری (1382). یهود بین‌الملل، ترجمۀ علی آرش، تهران: ضیاء اندیشه.
 10. گابلر، نیل (1391). امپراتوری هالیوود: مروری بر زندگی خالقان یهودی سینما. تهران: نشر عابد.
 11. نزاکتی، فرزانه؛ و درخشه، جلال (1390). «رمزگشایی اسطوره در نظام‌های نشانه‌ای»، نامۀ پژوهش فرهنگی، سال دوازدهم، ش 1، ش مسلسل 13، ص 202-185.
 12. یزدانی، عنایت‌الله؛ و شیخون احسان (1391). «قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با تأکید بر پدیدۀ فرهنگ»، مطالعات قدرت نرم، ش 5، ص 120-95.
 
 1. Connelly, Edmund (2006), “the Jews of Prime Time”, the Occidental Quarterly, Vol. 6 No. 3.
 2. Duke, David (2002), Jewish Supremacism: my Awakening on the Jewish Question, United States of America: Free Speech Press.
 3. Ebert, Roger (2000), “Chicken Run”, available at http://www.rogerebert.Com/reviews/chicken-run-2000.                                                                                                                          20/7/1394
 4. Ebert, Roger (2011), “kung Fu Panda 2”, available at http://www.rogerebert.com/reviews/kung-fu-panda-2-2011.                                                                                                                 23/08/1394
 5. Guyénot, Laurent (2015), “Israel, the psychopathic nation”, Translate by: Kevin Barrett, available at http://www.veteranstoday.com/2015/02/03/psycho-israe.                                          11/08/1394
 6. Pierce, William L, (1995), “Disney and the Jews: Eisner and His Kind Must Stop Harming Our Children”, Free Speech, Vol. I, N. 9, pp. 1-8.
 7. Raymond, Hinnebusch (2007), “The American Invasion of Iraq: Causes and Consequences”, from: Perceptions, available at http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/Raymond-Hinnebusch.pdf                                                                                                          23/08/1394
 8. Starr peck, Geo, Edgar E Pomeroy & J Wilson Parker (1947), Masonic Manual and Code of the Grand Lodge of Free and Accepted Masons of Georgia, Georgia: A. J. Showalter co.
 9. Wloszczyna, Susan (2014), “How to Train Your Dragon 2”, available at http://www.rogerebert.com/reviews/how-to-train-your-dragon-2-2014.                         23/08/1394