بررسی نسبت نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، ایران

چکیده

نئولیبرالیسم از جمله اندیشه‌هایی است که بر مفاهیمی چون بازار، حذف مقررات و حذف مفهوم نفع عمومی یا اجتماع و جایگزینی آن با «مسئولیت فردی» می‌پردازد. نئولیبرالیسم را می‌توان ایدئولوژی درنظر گرفت که معتقد است تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد یگانه منبع توسعه و شکوفایی اقتصادی است. این اندیشه بر این پایه استوار است که مکانیسم بازار باید اداره‌کنندة سرنوشت بشر باشد. تلاقی نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر براساس دسته‌بندی‌های کارل واساک که انتزاعی و آکادمیک است، در اقتصاد و بازار است. قواعد طبقه‏بندی‌شده در این نسل از جمله حقوقی‌اند که از نظر قانونگذاری و کدگذاری، همزمان با قواعد نسل اول پدید آمدند، اما شناسایی آن به لحاظ فلسفی و نظری پس از حقوق مدنی و سیاسی است. این قواعد و مفاهیم از آن روی حائز اهمیت است که با پیدایش دورۀ نئولیبرالیسم همزمان بوده و با توجه به خواست نظام بین‌الملل مبنی بر تحقق عدالت که اقتصاد و به‌تبع آن کاهش فقر و غلبه بر کمبودها و محرومیت‌های بشر است، بخشی از آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Neoliberalism and the Second Generation of Human Rights

نویسندگان [English]

 • Samane Rahmatifar 1
 • Seyed Hossein Mirjafari 2
1 Academic member and assistant professor of Islamic Azad University, Hamadan
2 Department of Law - Islamic Azad University of Hamadan
چکیده [English]

Neoliberalism is among the thoughts on concepts such as the market, the abolition of rules, and the removal of the notion of public or community interest and replacing it with "individual responsibility." Neoliberalism can be considered an ideology that believes that free trade and investment are the sole source of economic development and prosperity. This idea is based on the principle that the market mechanism should govern the human destiny. The collision of neoliberalism and the second generation of human rights, based on the charles and abstract categories that are abstract and academic, are in the economy and the market. The rules that are classified in this generation are among the legal ones that, in terms of codification and legislature, coincide with the rules of the first generation, but its identification is philosophically and theoretically followed by civil and political rights. It is important for these rules and concepts to coincide with the emergence of the period of neoliberalism, partly due to the international system's desire to realize the justice of the economy, and consequently to reduce poverty and overcome the shortcomings and deprivations of mankind.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Politics
 • liberalism
 • neoliberalism
 • charter of international law
 • second generation human rights
 1. الف) فارسی

  1. انصاری، باقر (1390). «مبانی حقوق همبستگی»، فصلنامۀ حقوق، دورۀ 41، ش 4.
  2. تاموشات، کریستیان (1391). حقوق بشر، ترجمة حسین شریفی طرازکوهی،تهران: میزان.
  3. زرشناس، شهریار (1395). این سه لیبرالیست، تهران: کانون اندیشۀ جوان.
  4. دانلی، جک (1999). ترجمۀ حسین شریفی طرازکوهی، ساخت اجتماعی حقوق بین‌الملل بشر.
  5. شریفی طرازکوهی، حسین (1390). حقوق بشر، ارزش‌ها و واقعیت‌ها، تهران: میزان.
  6. عباسی اشلقی، مجید (1381). «نسل‌های سه‌گانۀ حقوق بشر»، مجلۀ اطلاعات سیاسی - اقتصادی، فروردین و اردیبهشت، ش175 و 176 .
  7. مشکات (بیات)، عبدالرسول با همکاری از جمعی از نویسندگان (1386). فرهنگ واژه‌ها (درآمدی بر مکاتب و اندیشه‌های معاصر)، چ سوم، تهران: اندیشه و فرهنگ دینی.
  8. مکگوگان، جیم (2014). نئولیبرال شخصی، فرهنگ نامحدود، ج 6، ترجمۀ احسانه خدادوست 1395.
  9. صلح‌چی، محمدعلی؛ درگاهی، رامین (1392). بررسی ماهیت حقوق همبستگی: حقوق جمعی با مردمی، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم،ش 41.
  10. مسائلی، محمود (1371). «نسل جدید حقوق بشر»، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال ششم، ش 1، ص 166.
  11. مهرپور، حسین (1392). نظام بین‌الملل حقوق بشر، چ پنجم، تهران: اطلاعات،
  12. محمدی، غلامحسن (1393). «بررسی تطبیقی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم؛ مارکسیسم و نئومارکسیسم در اقتصاد جهانی»، فصلنامۀ راهبرد، سال بیست‌وسوم.
  13. مجلة تحلیلی قلمرو رفاه، به نقل از مجلة گاردین 15 آوریل.
  14. لوسین زهادی، رها (1384). «نسل‌های حقوق بشر»، فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی، ش 4، صص 129-95.
  15. ‌هارتویچ، اولیور (1396). «نئولیبرالیسم: پیدایش یک دشنام سیاسی»، ترجمۀ محمود مقدس، مجلۀ آنلاین حوزه اندیشه، سال هفتم‎‎، ش ۴۲.
  16. هابز، توماس (1380). لویاتان، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
  17. هاروی، دیوید (۱۳۸۶). نئولیبرالیسم: تاریخ مختصر، ترجمة محمود عبدالله‌زاده، تهران: اختران.
  18. وکیل، امیرساعد؛ عسکری، پوریا (1383). نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

  ب ) خارجی

  1. Alston, Philip (1982). The International Dimensions Of Human Rights.
  2. Moyn, Samuel (2013). Humanitarianism & Human Rights, Research on the Entangled History of Humanitarianism and Human Rights.
  3. Moyn, Samuel, 2014, A POWERLESS COMPANION: HUMAN RIGHTS IN THE AGE OF NEOLIBERALISM, Law and Contemporary Problems.Griffith, Benjamin G., "The Paradox of Neoliberalism: A Critique of the Washington Consensus in the Age of Globalization" (2006). Hispanic Studies Honors Papers. 1. http://digitalcommons.conncoll.edu/hisphp/1
  4. . Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia, What is Neoliberalism?, National Network for Immigrant and Refugee Rights, http://www.corpwatch.org/article .php?id=376.2017-21اوت.
  5. . Epitomized by the UDHR and proclaimed by many UN Assembly resolution, in particular GA Res, 32/130, 16 Dwcember 1977, op, para.1(a).
  6. . Harvey, David, A Brief History of Neoliberalism-Oxford: Oxford University Press, 2005..
  7.  Hamann, Trent H, Neoliberalism Governmentality and Ethics, Foucault Studies, February 2009, No. 6, pp. 37-59.
  8. FREEMAN, Michael, NEOLIBERAL POLICIES AND HUMAN RIGHTS, Department of Government, University of Essex, United Kingdom, 2014, p.142.
  9.  Fukuda-Parr, Sakiko, THE HUMAN DEVELOPMENT PARADIGM: OPERATIONALIZING SEN’S IDEAS ON CAPABILITIES, Feminist Economics ISSN 1354-5701 print/ISSN 1466-4372 online - 2003, DOI: 10.1080/1354570022000077980.

  29. Weyland, Kurt, ASSESSING LATIN AMERICAN NEOLIBERALISM: Introduction to a Debate, the University of Texas Press, October 2004, P.O. Box 7819, Austin, TX 78713-7819, Vol. 39, No. 3.

  30. Streeten, PAUL, “Human Development: Means and Ends”, The American Economic Review, Vol. 84, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred and Sixth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1994), pp. 232-237.

  312. Shue, Henry, Basic Rights:Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy Second Edition, 1996, princeton university press, ISBN: 9780691029290.