نویسنده = ������������������ ������ ��������
دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 189-203

فرهاد عطایی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ نبی الله ابراهیمی


مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 337-355

بهرام مستقیمی؛ نبی الله ابراهیمی


جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

دوره 38، شماره 4، دی 1387

نسرین مصفا؛ نبی الله ابراهیمی


روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس بعد از سال 2003

دوره 37، شماره 3، مهر 1386

بهرام مستقیمی؛ نبی الله ابراهیمی