چکیده انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jpq.2022.86841

چکیده

Abstract

عنوان مقاله [English]

Abstract