کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی و امنیت بین المللی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 113-128

10.22059/jpq.2012.29970

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم السادات واسعی زاده


سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 213-232

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم سادات واسعی زاده