کلیدواژه‌ها = اعتماد
سرمایۀ اجتماعی بین‌المللی: اعتماد، مشارکت و شبکه‌ها در جامعۀ بین‌الملل

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 175-195

10.22059/jpq.2018.126622.1006558

حمیرا مشیرزاده؛ نسیم سادات واسعی‌زاده


سرمایۀ اجتماعی و رقابت‌پذیری در نظام بین‌الملل

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 721-740

10.22059/jpq.2015.55584

محمد علی شیرخانی؛ محمود خلف رضایی


سرمایه اجتماعی و امنیت بین المللی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 113-128

10.22059/jpq.2012.29970

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم السادات واسعی زاده


سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 213-232

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم سادات واسعی زاده