نویسنده = عباس مصلی نژاد
نقش نفت در توسعۀ اقتصادی ایران

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 43-60

10.22059/jpq.2013.50497

عباس مصلی نژاد؛ حسین شیخ زاده