کلیدواژه‌ها = اندیشه سیاسی
دلالت‌های مدنی اندیشه عرفانی عین‌القضات همدانی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1221-1199

10.22059/jpq.2022.318038.1007735

یدالله هنری لطیف پور؛ آرش امجدیان


منابع سخت قدرت متعالی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 783-803

10.22059/jpq.2019.269804.1007338

رضا لک‌زایی؛ مصطفی ملکوتیان