دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1221-917