دوره و شماره: دوره 52، شماره 3، آذر 1401، صفحه 609-809