نویسنده = محمدعلی شیرخانی
سرمایه اجتماعی و امنیت بین المللی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 113-128

10.22059/jpq.2012.29970

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم السادات واسعی زاده


سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 213-232

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم سادات واسعی زاده


اوپک و شوک های نفتی؛ آسیب شناسی رفتار اوپک در بازار جهانی نفت

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

محمدعلی شیرخانی؛ حمیدرضا قوام ملکی


هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387

محمدعلی شیرخانی؛ عبداله قنبرلو