کلیدواژه‌ها = مشروطیت
تماس و چالش سنت چپ و روحانیت در مشروطه

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 683-703

10.22059/jpq.2017.62859

محمد صدرا؛ محمدتقی آل غفور


گفتمان عقلی و نقلی مراجع و فقهای شیعه در دفاع از حکومت مشروطه در عصر غیبت

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 203-221

10.22059/jpq.2013.35663

سیدمحمدرضا احمدی‌طباطبایی؛ وحید کرباسی


آخوند خراسانی، فقه و امر سیاسی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 177-196

10.22059/jpq.2013.35311

منصور میراحمدی