نویسنده = علیرضا صدرا
شاخص های نواندیشی حوزوی (با تاکید بر اندیشه آیت الله مرتضی مطهری)

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 477-494

10.22059/jpq.2015.54860

علیرضا صدرا؛ سید محمدرضا محمودپناهی


مفهوم شرق و غرب در اندیشه فردید

دوره 40، شماره 2، تیر 1389

علیرضا صدرا؛ محمد محسن شارعی


گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

علیرضا صدرا؛ محمد پزشکی


عدالت متعالی

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388

علیرضا صدرا