کلیدواژه‌ها = فرهنگ سیاسی
فیلم، معنا و تحول در فرهنگ سیاسی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 151-165

10.22059/jpq.2012.29934

سید مجید حسینی