کلیدواژه‌ها = علوم سیاسی
درآمدی بر فلسفۀ روابط جغرافیا و سیاست

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 229-248

10.22059/jpq.2016.57330

پیروز مجتهدزاده


روش های تحقیق ترکیبی در علوم سیاسی

دوره 40، شماره 2، تیر 1389

محمدرضا تخشید؛ مهدی متین جاوید