نویسنده = سیداحمد موثقی
گذار توسعه‌ای در آسیای شرقی

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 1065-1083

10.22059/jpq.2017.222068.1006977

سید احمد موثقی


دولت توسعه خواه و زمینه های توسعه در ایران

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 967-989

10.22059/jpq.2015.55954

سید احمد موثقی؛ علیرضا کاهه


نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده نفت

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 247-262

10.22059/jpq.2012.29978

سید احمد موثقی؛ دلارام غنیمی فرد


بررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 321-340

سید احمد موثقی؛ مسلم کرم زاده


تأثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 301-320

سید احمد موثقی؛ نسا زاهدی


جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

سید احمد موثقی


قاچاق انسان، بردگی در عصر جدید

دوره 38، شماره 3، مهر 1387

سید احمد موثقی؛ گلپر اسفندیاری


بررسی تطبیقی نوسازی و اصلاحات در ژاپن و ایران در دوره معاصر

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387

سیداحمد موثقی؛ محمد حسن جباری