کلیدواژه‌ها = بحران
واکاوی ایدئولوژی داعش براساس نظریۀ توماس اسپریگنز

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 907-926

10.22059/jpq.2018.224007.1006989

عباس حیدری؛ نصرالله نخعی زرندی


تأثیر بحران اجتماعی و جهانی شدن بر ظهور بنیادگرایی در مصر

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 301-320

سید احمد موثقی؛ نسا زاهدی


نظریه ثبات هژمونیک و بحران در نظام اقتصاد جهانی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 143-160

احمد ساعی؛ قاسم ترابی


فرآیند شکل گیری اندیشه سیاسی جلال آل احمد: " بازگشت به خویشتن"

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 299-313

عباس منوچهری؛ مسلم عباسی


بررسی نقش حل و فصل منازعه در روابط بین الملل

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مهدی متین جاوید