نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 12
8. کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-34

10.22059/jpq.2012.29985

علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی


10. چرخش در مفهوم قدرت: تصور فوکویی و پسا فوکویی از قدرت

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 341-358

علی اشرف نظری