کلیدواژه‌ها = اسلام سیاسی
مدرنیتۀ اروپامحور و سیاسی شدن سنت در جوامع مسلمان

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 803-825

10.22059/jpq.2020.275031.1007378

فرامرز تقی لو؛ رضا خدابنده لو


گفتمان اسلام سیاسی و ظهور هویت زنانه در دورۀ پهلوی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-20

10.22059/jpq.2019.223281.1006985

علی اردستانی؛ صدیقه یوسف مدد


اسلام سیاسی از منظر علی شریعتی با تکیه بر واقعۀ عاشورا

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 789-808

10.22059/jpq.2018.220379.1006951

سید مرتضی هزاوئی؛ علی زیرکی حیدری