موضوعات = روابط بین الملل
مفهوم راهبردی جدید ناتو و امنیت اروپا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 213-187

10.22059/jpq.2023.350893.1008013

محمد رضا مجیدی؛ علیرضا ثمودی پیله رود