کلیدواژه‌ها = عقلانیت
تماس و چالش سنت چپ و روحانیت در مشروطه

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 683-703

10.22059/jpq.2017.62859

محمد صدرا؛ محمدتقی آل غفور


فلسفۀ سیاسی و مسئلۀ دولت عقلانی

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 287-301

10.22059/jpq.2016.57932

علی اردستانی


نقد سنت و تجدد و نسبت آن با اندیشة سیاسی محمد عابدالجابری

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 589-608

10.22059/jpq.2014.53366

حسن مجیدی؛ اصغر افتخاری؛ سجاد چیت فروش


گفتگو و توسعه

دوره 37، شماره 2، تیر 1386

دکتر سیداحمد موثقی