نویسنده = مصطفی ملکوتیان
ماکس وبر و احیای حاکمیت سیاسی در عصر سلطۀ عقلانیت ابزاری

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 191-210

10.22059/jpq.2020.211734.1006857

عبدالرحمن عالم؛ مصطفی پنداشته پور


حقوق نهادین شهروندی و مشارکت سیاسی (راهجوی توسعۀ سیاسی)

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 127-145

10.22059/jpq.2019.219410.1006935

عبدالرحمن عالم؛ احد نوری اصل


بازشناسی گذار ساختارگرایی به پساساختارگرایی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-76

10.22059/jpq.2018.230498.1007036

عبدالرحمن عالم؛ مصطفی انصافی


مفهوم دولت در اندیشۀ سیاسی ایرانِ دوران قدیم

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 99-118

10.22059/jpq.2017.60776

عبدالرحمن عالم؛ علی پورپاشاکاسین


چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 125-144

10.22059/jpq.2015.54427

مصطفی ملکوتیان؛ عبدالحمید غلامی‌نیا


نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 135-154

عبدالرحمن عالم؛ فرامرز میرزازاده احمد بیگلو


دموکراسی گفتگویی هابرماس: رابطه یا نسبت عامل‌ها

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 153-170

عبدالرحمن عالم؛ علی پورپاشا کاسین


فوکو، اندیشمندی انتقادی

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

عبدالرحمن عالم؛ حمید یحیوی