نویسنده = علی اشرف نظری
کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 17-34

10.22059/jpq.2012.29985

علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی