کلیدواژه‌ها = آمریکا
تعامل یا تقابل چین با آمریکا در خلیج فارس؟

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 293-313

10.22059/jpq.2017.61757

سید داوود آقایی؛ علیرضا اکبریان


ایران، چین و چالش‌های فراروی همکاری‌های فراگیر

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 83-104

10.22059/jpq.2013.36739

بهاره سازمند؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


روابط ناتو و روسیه شکاف یا تعامل

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 135-151

10.22059/jpq.2012.29991

مجید بزرگمهری


جهانی شدن و القاعده

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 171-188

مهدی عباس زاده فتح آبادی


دیپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ایران و آمریکا در عراق جدید

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 189-203

فرهاد عطایی؛ روح الله قادری کنگاوری؛ نبی الله ابراهیمی


تحلیل و بررسی ابعاد نظری و عملی سیاست خارجی دولت بوش

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 83-102

محمدعلی حیدری؛ حمید رهنورد


نظریه ثبات هژمونیک و بحران در نظام اقتصاد جهانی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 143-160

احمد ساعی؛ قاسم ترابی