دوره و شماره: دوره 40، شماره 4، زمستان 1389 
7. فرهنگ سیاسی ایران و مولفه هایش

صفحه 123-141

علی ربانی؛ فرهاد شایگان فرد


9. قدرت سیاسی "داو" ایدئولوژی

صفحه 161-179

محمد تقی قزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی


15. تحول مسئولیت شرکت‌های چندملیّتی

صفحه 273-287

نسرین مصفا؛ حیدرعلی مسعودی


19. روابط ایران و آلمان 1850 تا 1918م/ 1274 تا 1336ﻫ.ق

صفحه 335-350

نورالدین نعمتی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد