کلیدواژه‌ها = سیاست
شانتال موف و منطق امر سیاسی

دوره 51، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 485-461

10.22059/jpq.2021.83355

احمد خالقی دامغانی؛ مصطفی انصافی


بررسی نسبت نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 573-587

10.22059/jpq.2020.237777.1007097

سمانه رحمتی فر؛ سیدحسین میرجعفری


وجوه عرفانی در اندیشۀ سیاسی سید جعفر کشفی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 171-188

10.22059/jpq.2016.57327

مهدی فدایی مهربانی


چگونگی عروج و افول حکومت در تاریخ بیهقی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 161-184

10.22059/jpq.2015.54429

مرتضی منشادی؛ حسین اطهری


نقد سنت و تجدد و نسبت آن با اندیشة سیاسی محمد عابدالجابری

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 589-608

10.22059/jpq.2014.53366

حسن مجیدی؛ اصغر افتخاری؛ سجاد چیت فروش


رویکردی نظری به رابطه "رسانه" و "سیاست"

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-22

10.22059/jpq.2012.29964

سید رحیم ابوالحسنی؛ محمد بابایی


ابعاد فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 59-75

10.22059/jpq.2012.29967

محمدرضا حاج بابایی؛ محمود شهبندی


عدالت متعالی

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388

علیرضا صدرا